הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973 (1)(13) 598

תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ו‑1976. 598

שינויים כלליים.. 599

פרק א: כללי 599

הגדרות.. 599

חובת ניהול מערכת חשבונות.. 604

ניהול מערכת חשבונות בידי עוסק זעיר(8) 605

פטור וסטיות לא מהותיות.. 605

שותף בשותפות.. 606

פרק ב: תיעוד. 607

שובר קבלה. 607

ספר פדיון יומי 608

סרט קופה רושמת.. 609

תעודת משלוח.. 610

חשבונית.. 611

חשבונית מס. 614

רשימת מפקד המצאי 615

פרק ג: ספרי חשבון 616

ספר קופה. 616

ספר תקבולים ותשלומים.. 617

ספר תנועת המלאי 619

ספר כניסת טובין 620

ספר הזמנות.. 620

חשבון מע"מ על עסקאות ועל תשומות.. 621

פרק ד: נוהלי רישום במערכת החשבונות ושמירתה. 622

עריכת תיעוד. 622

מועד עריכת התיעוד. 623

נוהלי רישום בתיעוד פנים.. 623

נוהלי רישום בסרט קופה רושמת.. 624

כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים(16) 624

תוכנם וצורתם של ספרי חשבון 626

נוהל רישום עסקות מסויימות.. 627

נוהל רישום החזר דמי מכלי משקה. 631

רישום הלוואה. 631

מועדי רישום בספרי חשבון 632

אופן הרישום.. 632

מטבע ישראלי 633

נוהלי רישום.. 633

נוהל תיקון חשבונית.. 634

סימול הדדי 635

שמירת מערכת החשבונות.. 636

נוהל עריכת מפקד המצאי 638

פרק ד1: ניהול פנקסי חשבונות לנישום שיראוהו כנישום זכאי 640

הגדרות.. 640

דין נישום המנהל פנקסיו על פי פרק זה. 641

רישום ביומן העסק. 642

רישום חייבים וזכאים.. 642

רישום פחת.. 643

סיכום קניות ומכירות על פי חשבוניות.. 643

יומן העסק כספר תקבולים ותשלומים.. 643

תחילת רישום ביומן העסק. 644

תחולה. 645

נספחים.. 645

נספח א(6) 645

תנאים להכרה בסרט ביקורת של קופה רושמת כסרט קופה רושמת.. 645

נספח ב. 650

נוהל הפעלת קופה רושמת.. 650

נספח ג 654

נספח ד. 654

כללים למזעור מערכת החשבונות ולבעורה(4) 654

נספח ה. 656

כללים לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת.. 656

נספח ו'(28) 658

כללים לסריקת מסמכים וביעורם.. 658

נספח ז'(28) 661

כללים לניהול ארכיב דיגיטלי 661

תוספת 1 – בקשה לרישום תוכנה להנהלת מערכת חשבונות ממוחשבת.. 664

תוספת 2 – תעודת רישום.. 667

תוספת א -  ניהול פנקסי חשבונות על ידי יצרנים.. 668

הגדרות.. 668

חובת ניהול מערכת חשבונות.. 669

רישום מכירות לצרכן 672

צורף. 672

ציון פרטים.. 673

משלוח טובין 673

תוספת ב -  ניהול פנקסי חשבונות על ידי סיטונאים.. 674

הגדרות.. 674

חובת ניהול מערכת חשבונות.. 674

ציון פרטים.. 677

משלוח טובין 678

מכירת תכשיטים.. 678

סיטונאי סיגריות.. 678

תוספת ג -  ניהול פנקסי חשבונות על ידי קמעונאים.. 678

הגדרות.. 678

חובת ניהול מערכת חשבונות.. 679

החזקת כספי פדיון 684

גלריות לאמנות.. 684

מכירת תכשיטים.. 685

פטור. 685

תוספת ד -  ניהול פנקסי חשבונות על ידי קבלנים.. 685

הגדרות.. 685

חובת ניהול מערכת חשבונות.. 686

ציוד מכני הנדסי 690

תוספת ה -  ניהול פנקסי חשבונות על ידי בעלי מקצועות חופשיים.. 691

הגדרות.. 691

חובת ניהול מערכת חשבונות.. 691

ספר לקוחות.. 692

תוספת ו - ניהול פנקסי חשבונות על ידי רופאים.. 692

הגדרות.. 692

חובת ניהול מערכת חשבונות.. 692

יומן 693

רישום מוקדם של מתרפאים.. 694

תוספת ז - ניהול פנקסי חשבונות על ידי בעלי בתי ספר לנהיגה. 694

הגדרות.. 694

חובת ניהול מערכת חשבונות.. 694

ספר הרכב. 696

יומן הזמנות.. 697

ספר התלמידים.. 697

הגדרות.. 698

חובת ניהול מערכת חשבונות.. 698

ספר התלמידים.. 699

תוספת ט -  ניהול פנקסי חשבונות על ידי סוחרי מקרקעין ומתווכי מקרקעין 700

הגדרות.. 700

חובת ניהול מערכת חשבונות.. 700

ספר זכויות במקרקעין 702

ספר עסקאות.. 703

שמירת חוזים.. 704

תוספת י -  ניהול פנקסי חשבונות על ידי סוחרי רכב ומתווכי רכב. 704

הגדרות.. 704

חובת ניהול מערכת חשבונות.. 705

ספר הסחר. 706

ספר התיווך. 707

תוספת יא -  ניהול פנקסי חשבונות על ידי נותני שירותים ואחרים.. 708

הגדרות.. 708

חובת ניהול מערכת חשבונות.. 708

ספרים מיוחדים.. 712

מוניות.. 716

מוסכים.. 717

תוספת יב -  ניהול פנקסי חשבונות בידי חקלאים.. 717

הגדרות.. 717

חובת ניהול מערכת חשבונות.. 718

ספר המשק. 724

ספר קניות.. 726

ספר מכירות.. 726

מכונות, כלים וציוד חקלאיים.. 727

תוספת יג - בוטלה. 729

תוספת יד -  ניהול פנקסי חשבונות על ידי בעלי תחנות דלק. 729

הגדרות.. 729

חובת ניהול מערכת חשבונות.. 730

דו"ח יומי על מכירות דלק. 731

שובר סיכה או רחיצה. 732

תוספת טו -  ניהול פנקסי חשבונות על ידי סוכני ביטוח.. 733

הגדרות.. 733

חובת ניהול מערכת חשבונות.. 734

ספר פוליסות ביטוח.. 735

ספר הכנסות.. 736

תוספת טז -  ניהול פנקסי חשבונות על ידי יהלומנים.. 736

הגדרות.. 736

חובת ניהול מערכות חשבונות.. 737

ספר עסקאות.. 739

תיעוד נוסף. 740

ציון שמות.. 741

הערכת המלאי 742

הערות שוליים.. 742

 

מס הכנסה

מע"מ

הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג - 1973

הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973 (1)(13)

 

משולב עם

 

תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ו‑1976

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה, אני מורה לאמור:

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 47, 48, 49, 51, 66, 140 ו 145 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1975(2) (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 

1.    עוסק למעט עוסק שרישומו לפי תקנה 15א' לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו 1976, חייב לנהל לצורך מס ערך מוסף אותם פנקסי חשבונות ותיעוד הנילווה אליהם שנדרש לנהל לעניין מס הכנסה ויחולו עליו הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), התשל"ג 1973 (להלן - ההוראות) וכן כל הוראה אחרת לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה, כתקפם מעת לעת, בשינויים המחויבים ובשינויים המפורטים בתקנות אלה.

שינויים כלליים

2.

(א)  בכל מקום בהוראות -

(1)   במקום "נישום" קרי "עוסק";

(2)   במקום "נציב" או "פקיד השומה" קרי "המנהל";

(3)   במקום "חשבונית" קרי "חשבונית עסקה".

 

(ב)  הקלה שנתן נציב מס הכנסה בהתאם לסעיף 3 להוראות יראו אותה כאילו ניתנה מאת המנהל.

פרק א: כללי

הגדרות

1.   בהוראות אלה -

 

"אזור" - כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה;(16)

     "מערכת חשבונות" - ספרי חשבון ותיעוד אשר נישום חייב לנהל לפי הוראות אלה, ואם ספרים ותיעוד כאמור מנוהלים באמצעות תוכנת מחשב, ובלבד שהם מערכת חשבונות ממוחשבת;(12)

 

"מערכת חשבונות ממוחשבת" - מערכת חשבונות, או חלק ממנה, המנוהלת באמצעות מחשב בהתאם לכללים שנקבעו בנספח ה' שבסעיף 36, לרבות תוכנה, טבלאות עזר ואמצעי איחסון ממוחשבים ולמעט קובץ זמני; ולגבי מערכת חשבונות המנוהלת באמצעות תוכנה החייבת רישום במרשם התוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת כאמור בנספח ה' שבסעיף 36 - ובלבד שנרשמה על ידי המנהל; ביטל המנהל רישומה של תוכנה, כאמור בסעיף (ג)(4) בנספח ה' האמור (להלן - ביטול הרישום), יראו בה מערכת חשבונות ממוחשבת לגבי לקוחות שרכשו את התוכנה לפני ביטול הרישום, למשך תקופה שלא תעלה על שישה חודשים לאחר ביטול הרישום.(12)

     "ספר חשבון" - פנקסים אשר נישום חייב לנהל לפי הוראות אלה;

     "ספר" - פנקס שבו נרשמות פעולות, לרבות כרטסת או קובץ קבוע;(16)

     "קובץ" - קבוצת רשומות של מערכת חשבונות ממוחשבת;

     "קובץ קבוע" - קובץ אשר מתקיימים בו כל אלה:

(1)  אין אפשרות למחוק רשומה בו;

(2)  הרשומות בו מוספרו באופן אוטומטי במספור עוקב, כשרצף המספרים העוקבים נשמר מעיבוד לעיבוד במשך שנת המס;

(3)  אינו קובץ זמני;

     "קובץ זמני" - קובץ המשמש כטיוטה בלבד;

     "ספר כרוך" -

(א) ספר שהוא כרוך, ודפיו מוספרו במספרים עוקבים לפני התחלת השימוש בו; או

(ב) דפים כרוכים בפנקס בעת הרישום, שכולם מוספרו במספרים עוקבים לפני התחלת השימוש בו, ובלבד שכאשר נתלש דף יישאר העתק הימנו כרוך ונושא מספר זהה למספר הדף שנתלש; או

(ג)  קובץ קבוע;(16)

     "תיעוד" - תיעוד פנים ותיעוד חוץ;

     "תיעוד פנים" - רישום בגין פעולה שנעשה על ידי הנישום או מטעמו;

     "תיעוד חוץ" - רישום בגין פעולה, שנתקבל על ידי הנישום או מטעמו מגורם חוץ, ואולם אם נשלח או נקלט באמצעות מחשב - רישום שהוא מסמך ממוחשב בלבד; (16)

"רישום" במערכת חשבונות ממוחשבת - העברת רשומות לקובץ קבוע או לקבצים קבועים;(16)

"מסמך ממוחשב" - מסמך שמתקיים בו כל אחד מאלה:

(1)  הוא נוצר, נשלח, נקלט, נראה ונשמר באמצעים ממוחשבים;

(2)  הוא חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת או בחתימה אלקטרונית מאובטחת, של עורך התיעוד;(18)

(3)  נמחקה.(18) [עד למחיקה נאמר: "צוינו בו בצורה בולטת לעין המילים "מסמך ממוחשב";(16)]

 

"חתימה אלקטרונית מאובטחת" - כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א‑2001;(16)

 

"חתימה אלקטרונית מאושרת" - כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א‑2001;(16)

     "תקבול" - כל סכום במזומן, בשטר, או בשיק שהתאריך הנקוב בו מאוחר מתאריך קבלתו או בכרטיס אשראי(9), שקיבל הנישום, במישרין או בעקיפין, במהלך עסקו;

      "כרטיס אשראי" - כרטיס אשראי או כרטיס בנק, כהגדרתם בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו‑1986; (9)

     "פעולה" - כל פעולה המשפיעה על הרכוש, על ההון, על ההתחייבויות או על התוצאה העסקית של עסקו של הנישום, לרבות תקבול מכירה או מתן שירות, משלוח טובין והובלת טובין;

     "עסק" - לרבות משלח יד;

     "מועסק" - לרבות הבעלים ובני משפחותיהם העובדים בעסק וכן שותפים העובדים בעסק;

      לענין זה -

(א) חניך או מי שעובד לא יותר מארבע שעות ביום ייחשב לחצי מועסק;

(ב) מי שעבד בעסק חלק משנת המס ייחשב לחלק ממועסק כיחס תקופת עבודתו לשנה שלמה;

     "מחזור" - אחד מאלה:

(א) סכום המכירות וסכום התמורה בעד שירותים - לרבות מסים עקיפים, בשנת המס הקודמת או בשנת המס האחרונה שלגביה נערכת שומה סופית (להלן - "השנה הקובעת"), והכל לפי הסכום הגבוה, כשהוא מוכפל ב‑12 ומחולק למספר חודשי פעילות העסק בשנת המס הקודמת או בשנה הקובעת, לפי הענין.

      לענין זה - "חודש" - לרבות חלק מחודש.

(ב) לגבי נישום שפנקסיו היו בלתי קבילים בשנה הקובעת - אחד מאלה, לפי הסכום הגבוה שביניהם:

(1)  הסכום השווה למחזור שנקבע לצורך השומה בשנה הקובעת, כשהוא מותאם לעליית המדד, מהמדד שהתפרסם בחודש הראשון של השנה הקובעת ועד למדד שהתפרסם בחודש הראשון של שנת המס הקודמת;

(2)  הסכום האמור בסעיף קטן (א);

(ג)  לגבי נישום שלא היה לו מחזור, בשנת המס הקודמת(2) - אחד מאלה:

(1)  מחזור בשנת המס שלפני השנה הקודמת, כשהוא מותאם לעליית המדד מהמדד שהתפרסם בחודש האחרון של שנת המס שלפני השנה הקודמת ועד למדד שהתפרסם בחודש האחרון של שנת המס הקודמת.

(2)  לא היה לנישום מחזור בשנת המס שלפני השנה הקודמת - אומדן המחזור או ההוצאות בעסק בשנת המס, לפי הגבוה ביניהם.

      לענין זה, "שומה סופית" - שומת מס הכנסה או שומת מס ערך מוסף, שנערכה לתקופה מקבילה לשנת מס, שאין עוד לגביה זכות להשגה או לערעור.

     "מזומן" - לרבות שיק שקיבל הנישום ושהתאריך הנקוב בו אינו מאוחר מתאריך קבלתו.

     "סרט קופה רושמת" - סרט ביקורת של קופה רושמת או של מכונה להוצאת כרטיסי נסיעה(6);

     "קופה רושמת" - קופה רושמת על פי פרט 84.70.5000 לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשנ"א‑1990, העונה על כל התנאים המפורטים בנספח א' שבסעיף 36; [הסיפא שנמחקה מיום 30.6.2000: "וכן קופה רושמת שאישר הנציב או מנהל המכס ומע"מ ואשר נרכשה על ידי הנישום קודם תחילת תוקפו של סעיף 1 להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2) (תיקון מס' 2), התשנ"א‑ 1991".](6)(9)

 

"תיק תיעוד חוץ" - תיק שבו יישמר תיעוד החוץ לפי שיטה המאפשרת את איתור התיעוד, ואם הוא מסמך ממוחשב - אמצעי אחסון ממוחשב המאפשר את איתור התיעוד לפי שיטה כאמור;(16)

     "רישום שיטתי" - רישום פעולות שנעשה באופן עקבי, בספר כרוך, או בכרטסת המהווה חלק בלתי נפרד ממערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה.

     "דפוס" - הדפסה בבית דפוס לרבות הדפסת מחשב;

     "חוק מע"מ" - חוק מס ערך מוסף, התשל"ו‑1975;

     "חשבונית מס" - כמשמעותה בחוק מע"מ;

 

חובת ניהול מערכת חשבונות

2.   (א) נישום חייב לנהל מערכת חשבונות לפי התוספת בהוראות אלה החלה עליו, ובהתאם לאמור בהוראות אלה; הוראה זו לא תחול על נישום שלא היתה לו, בשנת המס, הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה; לענין זה "הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה" - למעט הכנסה שנתקיימו לגביה כל אלה:

(1)  נוכה ממנה מס במקור בשיעור שאינו נמוך מ‑40%, או, באישור פקיד השומה - בשיעור שאינו נמוך מ‑30%;

(2)  הוא לא תבע בניכוי, לפי סעיף 17 לפקודה, הוצאות שהוצאו ביצורה;

(3)  ההכנסה היא ממתן שירותים וחובת תשלום מס ערך מוסף חלה על מקבל השירותים שמכח תקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו‑1976.

 

(ב)  נישום שבשל חלקים שונים של עסקו חלות עליו תוספות שונות להוראות אלה חייב לנהל מערכת חשבונות לפי התוספת המתייחסת לחלק שהוא עיקר עסקו בתיאומים סבירים בנסיבות אותו עסק בהתחשב בתוספות האחרות החלות עליו.

 

ניהול מערכת חשבונות בידי עוסק זעיר(8)

2א. על אף האמור בסעיף 2, עוסק זעיר שסעיף 31(3) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו‑1976, חל עליו, יהיה חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות:

(1)  שוברי קבלה או ספר פדיון יומי;

(2)  תיק תיעוד חוץ.

 

פטור וסטיות לא מהותיות

3.   (א) נישום אשר מחמת אופיו, היקפו או נסיבותיו של עסקו מבקש הקלות בניהול מערכת החשבונות לפי הוראות אלה יפנה לפקיד השומה בבקשה מנומקת שבה יפרט את ההקלות המבוקשות.

 

(ב) (1)  פנה נישום לפקיד השומה כאמור בדואר רשום שלושה חדשים או יותר לפני תחילת שנת מס פלונית ולא קיבל את החלטתו עד תחילת אותה שנת מס, תיראה בקשתו כמאושרת על ידי פקיד השומה לאותה שנת מס בלבד;

(2)  פנה נישום בדואר רשום אחרי המועד האמור בפסקה (1) ולא קיבל החלטתו של פקיד השומה תוך ארבעה חדשים מיום הגשת הבקשה, תיראה בקשתו כמאושרת מתום ארבעת החדשים כאמור ועד תום שנת המס.

 

(ג)  נישום אשר ניהל מערכת חשבונות כנדרש בסעיף 2 ובהתאם להקלות שאישר לו פקיד השומה, או נישום אשר פנה לפקיד השומה כאמור בסעיף קטן (ב) ורואים בקשתו כמאושרת כפי שנקבע בפסקאות (1) או (2) וניהל מערכת חשבונות כנדרש בסעיף 2 ובהתאם להקלות המפורטות בבקשתו, יראוהו כאילו ניהל מערכת חשבונות לפי הוראות אלה.

 

(ד)  נתגלתה סטיה מהוראות אלה, שאינה מהותית לענין קביעת הכנסתו של הנישום, המס שבו חב העוסק*, לא יראו בסטיה זו בלבד אי קיום הכללים לשיטת ניהול הפנקסים.

 

שותף בשותפות

4.   לענין הוראות אלה יראו עסק ששותפים בו מספר בני אדם כאילו הוא כולו שייך לכל אחד מהשותפים.

 

 

פרק ב: תיעוד

 

שובר קבלה

5.   (א) תיעוד פנים שהוא שובר קבלה ייערך לכל תקבול בנפרד ויכלול -

(1)  מספר עוקב;

(2)  שם הנישום ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות, או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו‑1975;

(3)  תאריך;

(4)  שם המשלם ומענו, להוציא מקרים של מכירות קימעוניות במזומן; היה מענו של המשלם ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

(5)  סכום התקבול;

(6)  מהות התקבול או ציון החשבון שאותו יש לזכות;

(7)  חתימת המקבל, אלא אם כן נשלחה הקבלה כמסמך ממוחשב.(18)

(ב) ניתן שובר קבלה בעד שטר או שיק, יכללו בו בנוסף לאמור פרטים מזהים: מספר השטר או השיק, שם הבנק וסניפו, זמן הפרעון או כיוצא באלה.

(ג)  חשבונית שנערכה על פי סעיף 9 ושתמורתה סולקה במלואה סמוך למסירת הטובין או לגמר השירות וצוינו עליה המלה "נפרע" והפרטים הנדרשים בסעיף קטן (ב), תשמש גם כשובר קבלה; חשבוניות שנערכו כאמור ימוספרו בסדרת מספרים עוקבים נפרדת.

(ד)  עותק אחד משובר הקבלה יימסר למשלם.

 

ספר פדיון יומי

6.   (א) תיעוד פנים שהוא ספר פדיון יומי יהיה ספר כרוך ויכלול -

(1)  שם הנישום;

(2)  התאריך בתחילת כל יום;

(3)  סכום כל תקבול(9) בנפרד שנתקבל תמורת מכר או שירות לרבות מכר על תנאי או מסים עקיפים וכן סכום כל תקבול(9) שנתקבל בשל חוב, בשל מכר או שירות או מסים עקיפים; אין חובה לרשום בספר פדיון יומי סכומים שקבלתם נרשמה בשובר קבלה או בחשבונית או ישירות בספר קופה או בספר תקבולים ותשלומים במועדים שבהם היו חייבים רישום בספר פדיון יומי; ניתן שירות מחוץ למקום עסקו הקבוע של הנישום או נשלחו מעסקו טובין שמכר, יירשם ליד סכום התקבול שם הלקוח והמען שבו ניתן השירות או אשר אליו נשלחו הטובין; [בתיקון מיום 30.12.99 נמחקה המילה "במזומן"]

(4)  סיכום בדיו של כל התקבולים, אשר ייעשה בסוף אותו יום או למחרתו בבוקר.

 

(ב)  בספר הפדיון היומי יצויינו פרטים מזהים של שיקים שקבלתם נכללה בספר, כגון מספר השיק ושם הבנק שעליו נמשך, או תיערך עם סיכום הפדיון היומי, רשימה נפרדת של השיקים בציון הפרטים המזהים כאמור.

 

. (בוטל).

 

סרט קופה רושמת

7.   (א) (1)  תיעוד פנים שהוא סרט קופה רושמת יכלול רישום בנפרד של סכום כל תקבול שנתקבל תמורת מכר או שירות, לרבות מכר על תנאי, וכן סכום כל תקבול שנתקבל בגין חוב בשל מכר או שירות, ואת הפרטים שבסעיף 1 לנספח א' שבסעיף 36.

 

(2)  תיעוד פנים שהוא סרט קופה רושמת יכלול רישום בנפרד של סכום כל תשלום לצרכן בעבור החזר דמי מכלי משקה; לענין זה, "החזר דמי מכלי משקה" - החזר לפי סעיף 6 לחוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט‑1999.(13)

(ב) אין חובה שסרט הקופה הרושמת, פרט לסרט ביקורת של מכונה להוצאת כרטיסי נסיעה, יכלול סכומים אשר קבלתם נרשמה בשובר קבלה במועדים שבהם היו חייבים רישום בסרט הקופה הרושמת.

(ג)  עם הסיכום היומי של סרט הקופה הרושמת, תיערך רשימת השיקים שקבלתם נכללה בסרט, בציון פרטים לזיהויים, כגון מספר השיק, מספר החשבון של המושך, שם הבנק שעליו נמשך וסניפו, ותאריך הפרעון.

(ד)  אם בקופה הרושמת מונה הרקות חזותי בלבד, יצוין על סרט הקופה הרושמת, ביום הראשון של שנת המס, המספר הסידורי של מונה ההרקות(6).

(ה)  בעסק שבו מתבצעות מכירות וניתנים שירותים, תבוצע הפרדה רישומית בסרט הקופה הרושמת בין תקבולים בעבור השירותים לבין תקבולים בעבור המכירות ולגבי תקבול אחד בעבור שירותים ומכירות, תיעשה הפרדה של חלקי התקבול כאמור.(9)

 

תעודת משלוח

8.   תיעוד פנים שהוא תעודת משלוח ייערך לכל משלוח מן העסק של טובין שהינם מלאי בעסקו של הנישום, לרבות הובלת טובין כאמור שטרם נמכרו, בין ברכבו של הנישום ובין ברכבו של אדם אחר, אלא אם נערכה חשבונית באותו מועד ויכלול -

(1)  שם הנישום, מספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות, או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו‑1975;

(2)  תאריך המשלוח;

(3)  שם הלקוח ומענו; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

(4)  תיאור הטובין המאפשר זיהוי סוג הטובין, ולגבי טובין המפורטים בנספח ג' שבסעיף 36: שם יצרן הטובין, ומספר סידורי של המוצר המוטבע על המוצר על ידי היצרן;

(5)  היחידה שלפיה נמדדת הכמות;

(6)  הכמות;

(7)  חתימת הנישום או אדם מטעמו.

      תעודות משלוח להובלת טובין שטרם נמכרו ימוספרו בסדרת מספרים עוקבים נפרדת.

 

חשבונית

9.   (א) תיעוד פנים שהוא חשבונית ייערך לכל מכירה או מתן שירות בנפרד, או למספר מכירות לאותו לקוח ויכלול -

(1)  שם הנישום, מענו ומספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות, או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו‑1975, הכל בדפוס;

(2)  התאריך;

(3)  מספר תעודת המשלוח ותאריכה, פרט אם החשבונית נערכה בשלב משלוח הטובין;

(4)  שם הלקוח ומענו, להוציא מקרים של מכירות קמעוניות במזומן אלא אם כן על המכירה חל מס ערך מוסף בשיעור אפס או שהמכירה פטורה מהמס האמור(9); היה מענו של הלקוח ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

(5)  תיאור הטובין המאפשר זיהוי סוג הטובין, או תיאור השירות; לגבי טובין המפורטים בנספח ג' שבסעיף 36 יצוין שם היצרן ומספר סידורי של המוצר המוטבע על המוצר על ידי היצרן;

(6)  היחידה שלפיה נמדדת הכמות;

(7)  הכמות;

(8)  מחיר היחידה, למעט מקרים שבהם לא נהוג לקבוע מחיר היחידה;

(9)  סכום החשבונית.

 

(ב) הוצאה חשבונית או חשבונית מס לגבי מכירה שקבלת תמורתה נרשמה בסרט קופה רושמת, יצוין בחשבונית או בחשבונית המס מספר הפעולה של סרט הקופה הרושמת בשל אותו תקבול;

 

(ג)  כרטיסי כניסה למקום עינוג ציבורי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח‑1968, ייחשבו לחשבונית ולשובר קבלה אם נתמלאו בהם כל אלה:

(1)  הכרטיסים ממוספרים במספרים עוקבים לפני תחילת השימוש בהם ומוכנסים לשימוש בפנקסים, כשלכל כרטיס תורף הנושא מספר זהה ונשאר כרוך בפנקס אחרי תלישת הכרטיס;

(2)  על כל כרטיס יצוינו: שם בעל העסק ומספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו‑1975, שם ההצגה או המופע, פרט להצגות קולנוע, תאריך ההצגה או המופע והמחיר;

(3)  הוראות פסקה (1) לא יחולו על בעלי בתי קולנוע שכל כרטיסי הכניסה מסופקים להם על ידי אדם אשר יאשר לצורך זה המנהל ובתנאים אשר יקבע ובלבד שבעלי בתי הקולנוע ינהלו:

(א) דו"ח יומי על מכירת כרטיסים, שבו תפורט כמות הכרטיסים שנמכרו באותו יום, על פי סוגיהם ומחיריהם, ולכל הצגה בנפרד;

(ב)  רשימת מצאי כרטיסים לסוף שנת המס.

 

(ד)  כרטיס להולכת נוסעים ייחשב לחשבונית ושובר קבלה אם יתמלאו לגביו כל אלה:

(1)  הכרטיס יכלול:

(א) שם הנישום ומספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מע"מ - הכל בדפוס;

(ב)  מספר סידורי עוקב - בדפוס;

(ג)  מחיר הכרטיס כולל מס ערך מוסף.

(2)  ינוהל רישום תנועת המלאי של הכרטיסים בספר כרוך או בכרטסת שלגביה מנוהל אינדקס בספר כרוך.

 

(ה) תיעוד פנים שהוא הודעת זיכוי יכלול(18):

(1)  שם הנישום, מענו ומספר תעודת הזהות, או מספר החברה במשרד רשם החברות, או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, או מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו‑1975, הכל בדפוס;

(2)  תאריך;

(3)  שם הלקוח;

(4)  מספריהן ותאריכיהן של החשבוניות שאליהן מתייחסת תעודת הזיכוי;(18)

(5)  הסיבה לשינוי סכום החשבונית;

(6)  סכום החיוב או הזיכוי ללא מס ערך מוסף;

(7)  סכום מס ערך מוסף ושיעורו בציון המילים "מס ערך מוסף"; כללה הודעת הזיכוי עסקאות ששיעורי המס עליהן שונים, יצוין בנפרד כל סוג של עסקאות;(18)

(8)  סכום הזיכוי, כולל מס ערך מוסף(6)(18);

(9)  חתימת הנישום או מטעמו אלא אם כן נשלחה הודעת הזיכוי כמסמך ממוחשב.(18)

חשבונית מס

9א.

(א)  תיעוד פנים שהוא חשבונית מס יכלול -

(1)   שם העוסק המורשה, מענו, הכותרת "חשבונית מס", המלים "עוסק מורשה", ומספר הרישום במשרד מס ערך מוסף - הכל בדפוס;

(2)   המלה "מקור" בדפוס על מקור חשבונית המס בלבד;

(3)   הפרטים שבפסקאות (2) עד (7) לסעיף 9(א) להוראות;

(4)   מחיר ליחידה ללא מס ערך מוסף, אולם אם הוא כולל מס ערך מוסף - תוך ציון עובדה זו;

(5)   סכום חשבונית המס ללא מס ערך מוסף;

(6)   סכום מס ערך מוסף ושיעורו בציון המלים "מס ערך מוסף"; אם כללה חשבונית המס גם עסקאות ששיעור המס עליהן הוא אפס או הפטורות ממס - יצוין בנפרד כל סוג של עסקאות;

(7)   סכום חשבונית המס כולל מס ערך מוסף.

 

(ב)   שובר קבלה שהוצא לגבי עסקה כמפורט בסעיף 29 לחוק, ייחשב כחשבונית מס אם כלולים בו הכותרת "חשבונית מס" וכל יתר הפרטים שבתקנת משנה (א).

      (ג)  (1)  תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק שסעיף 4 לתוספת י"א להוראות חל עליו, ייחשב כחשבונית מס לענין שירות שמחירו אינו עולה על 268 שקלים חדשים כולל מס ערך מוסף [החל מיום 1.1.2014](30); לעניין זה, "תלוש מכירה של קופה רושמת" - כמשמעותו בסעיף 2(1) לנספח א' שבסעיף 36 להוראות.

(2)   הסכום שנקבע בפסקה (1) יתואם ב 1 בינואר של כל שנה לעליית המדד שפורסם ביום ה 15 בדצמבר שקדם לו, ויעוגל לשקל החדש הקרוב; לענין זה, "מדד" - כמשמעותו בסעיף 126(א) לחוק.

 

רשימת מפקד המצאי

10. תיעוד פנים שהוא רשימת מפקד המצאי ייערך כאמור בסעיף 26 ויכלול -

(1)  מספר עוקב לכל גיליון;

(2)  תאריך מפקד המצאי;

(3)  המקום בו מוחסן המצאי;

(4)  תיאורם של הטובין באופן המאפשר את זיהוי סוג הטובין; טובין מיושנים, מקולקלים, במחזור איטי, פסולת וכו' וכן טובין השייכים לאחרים, יצויינו בסימון מתאים; לגבי טובין המפורטים בנספח ג' שבסעיף 36 יצוין שם היצרן ומספר סידורי של המוצר המוטבע על המוצר על ידי היצרן;

(5)  היחידה שלפיה נמדדת הכמות;

(6)  כמות הטובין;

(7)  שמות הפוקדים;

(8)  חתימת הפוקדים על כל גיליון.

 

 

פרק ג: ספרי חשבון

 

ספר קופה

11.

(א) ספר קופה יהיה -

(1)  ספר כרוך; או

(2)  חשבון קופה במסגרת מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה.

 

(ב) (1)  בספר הקופה יירשם כל תקבול(9) וכל תשלום(9) בציון התיעוד והתאריך ובאופן שניתן יהיה לקבוע מתוכו ומתוך התיעוד שטרם נרשם בו את היתרה ולתאם יתרה זו עם הקופה בעין; כללו התקבולים שיקים, יצוינו פרטים לזיהויים, כגון מספר השיק ושם הבנק שעליו נמשך; [בתיקון מיום 30.12.99 נמחקה המילה "במזומן"]

(2)  על אף האמור בפסקה (1), נישום המנהל ספר פדיון יומי או סרט קופה רושמת ירשום בספר הקופה את הסיכום היומי של ספר הפדיון היומי או של סרט הקופה הרושמת בלבד;

(3)  על אף האמור בפסקה (1), נישום המפקיד בבנק את כל תקבוליו או תקבולים מסוג מוגדר במלואם ביום קבלתם או למחרתו אינו חייב לרשום תקבולים אלה בספר הקופה, ובלבד ששמר כחלק ממערכת החשבונות את העתקי החשבונות שקיבל מהבנק ובתנאי שקיים שיטה לתיאום תיעוד התקבולים שהופקדו עם שוברי ההפקדה בבנק.

 

(ג)  ספר קופה, למעט חשבון קופה, יוחזק במקום החזקת המזומנים, ובלבד שמותר יהיה להוציאו באופן ארעי לצורך רישום, התאמה ובדיקה.

 

(ד)  הדפים בספר הקופה יסוכמו בדיו ולפחות בסוף כל חודש תירשם היתרה בדיו.

 

ספר תקבולים ותשלומים

12. (א) ספר תקבולים ותשלומים יהיה -

(1)  ספר כרוך; או

(2)  חשבון תקבולים ותשלומים במסגרת מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה.

(ב) בספר תקבולים ותשלומים יירשם כל תקבול(9) וכל תשלום(9) הנוגעים להכנסות ולהוצאות העסקיות בציון התיעוד והתאריך. כללו התקבולים שיקים, יצויינו פרטים לזיהויים, כגון מספר השיק ושם הבנק שעליו נמשך. [בתיקון מיום 30.12.99 נמחקו המילים "במזומן ובשיק"]

(ג)  תקבול שממנו נוכה מס במקור יירשם בסכום הכולל את הסכום שנוכה במקור, אלא אם כן כוללת מערכת החשבונות של הנישום רישום שיטתי של הניכויים במקור המאפשר איתור הדדי של הניכויים במקור ושל התקבולים שמהם נוכו.

(ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי הנישום המנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה לא לרשום בספר תקבולים ותשלומים תשלום בשיק המשוך מחשבונו בבנק.

(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ב), נישום המנהל ספר פדיון יומי או סרט קופה רושמת ירשום בספר התקבולים והתשלומים את הסיכום היומי של ספר הפדיון היומי או של סרט הקופה הרושמת בלבד.

(ו)  בנוסף לאמור בסעיף קטן (ב) יירשמו בספר תקבולים ותשלומים בטורים נפרדים או בסימול מיוחד:

(1)  תקבולים ותשלומים המתייחסים לרכישת נכסים או למכירת נכסים אשר שימשו או נועדו לשמש לנישום בעסקו;

(2)  תקבולים ותשלומים בשל פקדונות שמתקבלים במהלך הרגיל של העסק.

(ז)  הדפים בספר תקבולים ותשלומים יסוכמו בדיו.

(ח) על אף האמור בסעיף קטן (ב), נישום המפקיד את כל תקבוליו בבנק ביום קבלתם או למחרתו, רשאי לרשום בספר תקבולים ותשלומים מכירות וקניות בהתאם לחשבוניות שנערכו ושנתקבלו ובלבד שיתמלאו כל אלה:

(1)  לגבי כל התקבולים ייערך תיעוד מתאים כנדרש בהוראות אלה;

(2)  התקבולים כאמור יופקדו בחשבון העסקי של הנישום בלבד;

(3)  העתקי החשבונות שקיבל הנישום מהבנק יישמרו כחלק בלתי נפרד ממערכת חשבונותיו;

(4)  תקויים שיטה לתיאום תיעוד התקבולים שהופקדו עם שוברי ההפקדה בבנק.

 

ספר תנועת המלאי

13. (א) ספר תנועת המלאי ינוהל לפי סוגי הטובין.

 

(ב) בספר תנועת המלאי יירשמו -

(1)  כמות הטובין בתחילת השנה;

(2)  כל כניסת טובין אל העסק;

(3)  כל יציאת טובין מהעסק;

(4)  פעולות תיאום בציון הסבר;

(5)  כמות הטובין בסוף השנה.

 

(ג)  הרישום בספר תנועת המלאי יכלול את התאריך, ציון התיעוד, היחידה שלפיה נמדדת הכמות והכמות.

 

ספר כניסת טובין

14.

(א) ספר כניסת טובין יהיה -

(1)  ספר כרוך; או

(2)  חשבון במסגרת מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה.

 

(ב) בספר כניסת טובין תירשם כל כניסת טובין לעסק בציון -

(1)  תאריך כניסת הטובין;

(2)  שם הספק;

(3)  פירוט הטובין וכמותם; נתקבל עם כניסת הטובין תיעוד חוץ ובו פירוט הטובין, יצוין תיעוד החוץ בלבד.

 

ספר הזמנות

15.

(א) ספר הזמנות יהיה ספר כרוך.

 

(ב) בספר ההזמנות יירשמו -

(1)  מספר סידורי של ההזמנה;

(2)  תאריך קבלת ההזמנה;

(3)  שם המזמין ומענו; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום - אין חובה לציינו;

(4)  תיאור הטובין או השירות שהוזמנו, או ציון המפרט את התיעוד שבו נכלל התיאור האמור.

 

חשבון מע"מ על עסקאות ועל תשומות

15א.

(א)  עוסק, למעט עוסק שחלות עליו הוראות סעיף 31(3) לחוק, ינהל חשבון מס ערך מוסף על עסקאות וחשבון מס ערך מוסף על תשומות, הכל כמפורט להלן, לפי הענין.

 

(ב)   בחשבון מס ערך מוסף על עסקאות יירשם סכום המס על העסקאות בהתאם לכל חשבונית עסקה או חשבונית מס או הודעת חיוב או הודעת זיכוי או בהתאם לריכוז התיעוד האמור, הכל לפי הענין.

 

(ג)

(1)   בחשבון מס ערך מוסף על תשומות יירשם סכום המס על תשומות בהתאם לכל חשבונית מס שנתקבלה או הודעת חיוב או רשימון יבוא, או בהתאם לריכוז תיעוד כאמור, הכל לפי הענין;

(2)   חשבון מס ערך מוסף על תשומות ינוהל בנפרד לתשומות קבועות ולתשומות אחרות; לענין זה -

      "תשומות קבועות" - ציוד כהגדרתו בסעיף 1 לחוק;

      "תשומות אחרות" - שירותים וכן נכסים שאינם תשומות קבועות.

 

(ד)   חשבון מס ערך מוסף על עסקאות וחשבון מס ערך מוסף על תשומות יהיו אחד מאלה:

(1)   חשבון במסגרת מערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה;

(2)   אם העוסק אינו חייב בניהול פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה - ריכוז תיעוד כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), לפי הענין, ובלבד שריכוז תיעוד זה יישמר כחלק ממערכת החשבונות של העוסק.

 

פרק ד: נוהלי רישום במערכת החשבונות ושמירתה

 

עריכת תיעוד

16. תיעוד הכלול במערכת החשבונות אשר נישום חייב לנהל ואשר פורט בתוספת החלה עליו או בסעיף 2א וכן תיעוד שאינו כלול במערכת החשבונות של הנישום אך נערך על פי דרישת הספק או הלקוח, ייערך כאמור בפרק זה ויכלול את הפרטים כנדרש בפרק ב' ובתוספת החלה עליו, ובלבד שאין חובה לחזור על פרטים שנכללו בתיעוד אחר או בספר חשבון אם צויינו פרטים לאיתור התיעוד האחר או ספר החשבון.

 

מועד עריכת התיעוד

17.

(א) תיעוד פנים על תקבול, על מכירה, על משלוח או הובלת טובין ועל שירות שניתן, ייערך סמוך לביצוע הפעולה, אולם -

(1)  לגבי מכירה ניתן לערוך סמוך לביצוע הפעולה תעודת משלוח בתנאי שהחשבונית תיערך במועדים שנקבעו בסעיף 46 לחוק מע"מ;

(2)  לגבי שירות שניתן, אם נרשמה הזמנה לגבי אותו שירות בספר הזמנות סמוך לקבלתה, ניתן לערוך חשבונית במועדים שנקבעו בסעיף 46 לחוק מע"מ;

(3)  לגבי שירות שניתן בחלקים, ייערך התיעוד על כל חלק שניתן ולגבי שירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו - עם גמר נתינתו.

 

(ב) רישום תקבול בעקיפין שטרם נרשם(9) יערך ביום שנודע למקבל על ביצוע הפעולה; לענין זה, "תקבול בעקיפין" - תשלום לצד שלישי לטובת המקבל או העברה לזכות חשבון המקבל בבנק.

 

נוהלי רישום בתיעוד פנים

18. (א) (1)  שוברי קבלה, תעודות זיכוי או תעודות משלוח יוכנסו לשימוש בספר כרוך;(18)

(2)  חשבוניות, חשבוניות מס, יוכנסו לשימוש בספר כרוך או בסדרות שהודפסו במיוחד בשביל הנישום כאשר המספרים העוקבים הודפסו על ידי בית הדפוס, בתנאי שקיימת שיטה שלפיה ניתן לעקוב אחר רציפות המספרים העוקבים של ההעתקים אשר נשארים במערכת החשבונות.

(3)  הדפים בפנקסי התיעוד כאמור בפסקאות (1) ו-(2) ימוספרו בצורה שישמר רצף המספרים העוקבים מפנקס לפנקס ולא יחזור מספר עוקב על עצמו בשנת מס אחת.

(ב) תיעוד פנים ייערך -

(1)  במערכת חשבונות שאינה ממוחשבת - באופן שההעתק אשר נשאר במערכת החשבונות יהיה קריא;

(2)  במערכת חשבונות ממוחשבת - באופן המאפשר הפקה זמינה של העתק קריא, הזהה במהותו למקור בציון המלה "העתק".

(ג)  בוטל תיעוד המפורט בסעיף זה - יישמר ההעתק, ואם טרם הוצא המקור מרשות הנישום יישמר גם המקור.

 

נוהלי רישום בסרט קופה רושמת

18א.    סרט קופה רושמת ייערך בהתאם לנוהלי הפעלת קופה רושמת המפורטים בנספח ב' בסעיף 36.

 

כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים(16)

18ב.      (א) נישום רשאי לשלוח באמצעות מחשב, לאחר שנרשמו במערכת חשבונותיו, כל אחד מאלה:

(1)  שובר קבלה, כאמור בסעיף 5;

(2)  חשבונית כאמור בסעיף 9(א), למעט חשבונית המשמשת כתעודת משלוח;(18)

(3)  הודעת זיכוי כאמור בסעיף 9(ה);

(4)  חשבונית מס, כאמור בתקנה 9א לתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ו‑1976, למעט חשבונית המשמשת כתעודת משלוח;(18)

ובלבד ששלחם כמסמך ממוחשב, עליו נכתבו בצורה בולטת לעין המילים מסמך ממוחשב, אשר נוצר בסריקת מקור התיעוד למחשב או שנוצר בהפקה אוטומטית מתוך הקובץ הקבוע שבמערכת חשבונותיו ובלא הקלדה נוספת, למעט צירוף החתימה האלקטרונית המאובטחת או החתימה האלקטרונית המאושרת, לפי העניין, ולמעט צירוף המילים מסמך ממוחשב(18); שלח הנישום שובר קבלה במסמך ממוחשב כאמור, יראו לעניין סעיף 5(ד) כאילו מסר למשלם עותק משובר הקבלה.

 

(ב)  נישום המבקש לשלוח מסמכים ממוחשבים, יודיע על כך לפקיד השומה בדואר רשום, לפני משלוח המסמך הממוחשב הראשון.

 

(ג)  המסמך הממוחשב יישלח רק למי שהביא את הסכמתו, בכתב או באופן ממוחשב לקבל מסמכים ממוחשבים מאותו שולח, לפני קבלת המסמך הממוחשב הראשון וכל עוד לא ביטל את הסכמתו לקבלת מסמכים ממוחשבים בכתב או באופן ממוחשב; הנישום ישמור את ההסכמה או את ביטולה, לפי העניין, כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות שלו.

 

(ד)  נישום המבקש לשלוח מסמך ממוחשב חתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת, יקבל את התקבול בשל הפעולה באחד מאמצעים אלה בלבד, ובאופן המאפשר זיהוים של הצדדים לעסקה:

(1)  כרטיס אשראי של הלקוח כאשר השובר ערוך לפקודת הנישום;

(2)  שיק משורטט על שם הלקוח, שנכתב עליו "לא סחיר", לפקודת הנישום בלבד;

(3)  העברה ישירה מחשבון הבנק של הלקוח לזכות חשבון הבנק של הנישום הכלול במערכת חשבונותיו.

 

תוכנם וצורתם של ספרי חשבון

19. (א) ספרי חשבון הכלולים במערכת החשבונות שנישום חייב לנהל ואשר פורטו בתוספת החלה עליו, ינוהלו כאמור בפרק ג' או בתוספת, ובלבד שאין חובה לחזור על פרטים שנכללו בתיעוד או בספר חשבון אחר אם צויינו פרטים לאיתור התיעוד או הרישום בספר החשבון האחר.

(ב) ניתן לרשום בספרי החשבון פעולות בסכום כולל של רשימה מרכזת אשר נערכה על פי תיעוד ובלבד שהרשימה תישמר כחלק ממערכת החשבונות.

(ג)  נישום המנהל מערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה יכלול במערכת חשבונותיו כל חשבון בנק שלו הכולל פעולות שנעשו בעסקו.

(ד)  נישום המנהל מערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה, יציין בכרטיס חשבון של כל ספק את מספר הרישום כעוסק על פי חוק מע"מ של אותו ספק(6).

 

נוהל רישום עסקות מסוימות

19א.    (א) נישום שמערכת חשבונותיו אינה כוללת רישום שיטתי של שיקים שנתקבלו לפני התאריך הנקוב בהם ושטרות שנתקבלו (להלן - שיקים ושטרות לקבל) - ההוראות לגבי רישום תקבול במזומן בספר הקופה, בספר תקבולים ותשלומים, או ביומן הרופא כמשמעותו בתוספת ו', יחולו עליו אף לגבי שיקים ושטרות לקבל; נישום כאמור שאינו מנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה אינו חייב לרשום שנית את התקבול בשל פירעון שיק או שטר כאמור.

(ב) (1)  בסעיף קטן זה -

               "עסקת חליפין" - מכר של טובין או מתן שירות תמורת שווה כסף;

               "שווה כסף" - לרבות שירות.

(2)  נישום שמערכת חשבונותיו אינה כוללת רישום עסקות חליפין בפנקסים המנוהלים על פי שיטת החשבונאות הכפולה, ינהל רישום עסקות חליפין בספר כרוך.

(3)  רישום עסקת חליפין תמורת טובין או שירות ייעשה סמוך לביצוע הפעולה.

(ג)  (1)  בסעיף קטן זה -

     "חברת אשראי" - נמחק.(9)

     "מעביד" - לרבות ועד עובדים.

(2)  נישום המוכר טובין או נותן שירותים תמורת התחייבות מעביד יראו ברישום התקבול שנתקבל מהמעביד רישום שנעשה במועד לגבי המכירות או השירותים אם נתמלאו כל אלה:(9)

(א) יערוך לפחות אחת לחודש, בסופו, חשבונית למעביד ועד למועד זה ישמור בעסקו את שוברי המכירה;(9)

(ב)  ישמור את כל מסמכי ההתחשבנות בינו לבין המעביד כחלק ממערכת חשבונותיו.(9)

      [ההתיחסות לחברות אשראי נמחקה בתיקון מיום 30.12.99]

(ד)  נישום המנהל מערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה, המבוקרת על ידי רואה חשבון או ברית פיקוח, רשאי שלא לערוך שובר קבלה לגבי תקבול בשל טובין שנמכרו או בשל שירות שניתן, שנתקבל על ידי העברה ישירה לזכות חשבונו בבנק הכלול במערכת חשבונותיו(6).

 

(ה) תקבול בשיק משורטט שכתוב עליו "לא סחיר", לפקודת הנישום בלבד ונקוב בו תאריך הפרעון, שנתקבל מחוץ למקום העסק הקבוע או מחוץ למקום שבו הוא נוהג לקבל את תקבוליו(9) יראוהו כנרשם במועד, אם הרישום נעשה בעת מסירת השיק במקום העסק הקבוע או במקום שבו הוא נוהג לקבל את תקבוליו(9) ולא יאוחר מהיום שלמחרת יום קבלתו;

(ו)  במכירה קמעונית של עיתונים יומיים ייראה כרישום נאות של התקבולים ממכירות אלה, אם רשם הנישום בתיעוד שהוא רושם בו את תקבוליו, את מחיר המכירה של כל העיתונים היומיים שסופקו למכירה באותו יום מיד עם הספקתם; החזרת עיתונים שלא נמכרו תירשם בספר תקבולים ותשלומים כתשלום או כתקבול שלילי על פי ההתחשבנות השבועית עם סוכן המערכת;

(ז)  (1)  במכירה קמעונית של כרטיסי הגרלה של מפעל הפיס ייראה כרישום נאות של התקבולים ממכירות אלה, אם רשם הנישום בתיעוד שהוא רושם בו את תקבוליו, את סכום העמלה המגיעה לו מסוכן מפעל הפיס בהתחשבנות השבועית; הרישום ייעשה ביום ההתחשבנות השבועית;

(2)  נישום שבחר לרשום את תקבוליו ממכירת כרטיסי הגרלה של מפעל הפיס כאמור בפסקה (1), ינהל ספר כרוך, שבו תירשם בסוף כל יום כמות כרטיסי ההגרלה למיניהם שטרם נמכרו;

(3)  כל מסמכי ההתחשבנות השבועית עם סוכן מפעל הפיס יישמרו כתיעוד.

 

(ח) (1)  בקבלה של טופסי הימורים של ספורטוטו ולוטו מן המהמרים ייראה כרישום נאות של התקבולים, אם רשם הנישום בתיעוד שבו הוא רושם את תקבוליו, את סכום העמלה המגיעה לו מסוכן הספורטוטו או מסוכן מפעל הפיס, לפי הענין, בהתחשבנות השבועית; הרישום ייעשה ביום ההתחשבנות השבועית;

(2)  נישום שבחר לרשום את תקבוליו מקבלת טופסי הימורים כאמור בפסקה (1), ינהל ספר כרוך שבו יירשם בסוף כל יום לגבי כל סוג של טופסי הימורים בנפרד המספר הסידורי האחרון שהוטבע על טופסי ההימורים;

(3)  כל מסמכי ההתחשבנות השבועית עם סוכן הספורטוטו או מפעל הפיס יישמרו כתיעוד.

(ט) נישום שכל עיסקו מכירת כרטיסי הגרלה של מפעל הפיס וקבלת טופסי הימורים של ספורטוטו ולוטו או אחת מהן, פטור מהוראות פסקאות (ז)(2) או (ח)(2), לפי הענין.

(י) (2)     במכירה קמעונית של טובין או במתן שירות באמצעות מכונות אוטומטיות המופעלות על ידי מטבעות, יראה רישום בשובר קבלה של הסכום, שהוצא מדי פעם מקופת המכונה, כרישום שנעשה במועד, אם התקיימו כל אלה:

(1)  המכונה מצויידת במונה, שאינו ניתן לאיפוס או לשינוי, לספירת המטבעות לסוגיהם שהוכנסו למכונה, או לספירת הפעולות השונות על פי מחיריהן.(5)

(2)  בשובר הקבלה, שבו נרשם הסכום שהוצא מקופת המכונה יצוין זיהוי המכונה, מצב המונה בזמן פתיחת הקופה ושם האדם העורך את הרישום.

(3)  פתיחת הקופה ורישום הכסף שהצטבר בה נערך לפחות אחת לחודש ביום האחרון בחודש.

(4)  לענין זה תיראה הקופה של המכונה האוטומטית כקופת העסק.

 

נוהל רישום החזר דמי מכלי משקה

19ב. (13)

(א) נישום המשלם בעבור החזר דמי מכלי משקה, ומערכת חשבונותיו אינה כוללת סרט קופה רושמת, ירשום את ההחזר מיד עם תשלומו באחד מאלה:    

(1)  בהודעת זיכוי;

(2)  בספר כרוך אשר יכלול:

(א)  שם הנישום;

(ב)  התאריך בתחילת כל יום;

(ג)   סכום של החזר דמי מכלי משקה אשר יירשם בנפרד;

(ד)  סיכום בדיו של כל החזרי דמי מכלי משקה אשר ייעשה בסוף אותו יום.

 

(ב)  הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על נישום שבחר לנהל מערכת חשבונות לפי סעיף 2(ה) של תוספת ג'.

 

(ג)  בסעיף זה, "החזר דמי מכלי משקה" - כהגדרתו בסעיף 7(א)(2).

 

רישום הלוואה

19ג. מי שחייב בניהול מערכת חשבונות לפי הוראות אלה, שקיבל הלוואה מתאגיד בנקאי כנגד פיקדון ששימש כבטוחה או כערבות למתן אותה הלוואה, במישרין או בעקיפין, ירשום בספר כרוך את פרטי הפיקדון, פרטי התאגיד הבנקאי, שם בעל הפיקדון, מספר החשבון, סכום ההלוואה וסכום הפיקדון.(17)

 

מועדי רישום בספרי חשבון

20. הרישום בספרי חשבון ייעשה -

(1)  בספר הקופה - תוך שלושה ימים מיום ביצוע הפעולה;

(2)  בספר הזמנות - מיד עם קבלת ההזמנה; [עד לתיקון מיום 30.12.99 נאמר: "תוך שלושה ימים מיום קבלת ההזמנה, אך לא יאוחר מתחילת ביצועה;"](9)

(3)  בספר תקבולים ותשלומים, בספר כניסת טובין ובספר תנועת המלאי לא יאוחר מ‑30 יום מתום החודש שבו בוצעה הפעולה; ואולם כניסת טובין שאין לגביה תיעוד חוץ תירשם בספר כניסת טובין ובספר תנועת המלאי סמוך לביצוע הפעולה;

(4)  בספרי חשבונות המפורטים בתוספת שלא נקבע בהם מועד לרישום - סמוך לביצוע הפעולה.

 

אופן הרישום

21.

(א) מערכת החשבונות תאפשר מעקב אחר כל רישום למקורותיו, איתור המרכיבים של כל סכום שנרשם בספרי החשבון ואיתור התיעוד המתאים;

 

(ב) הרישום במערכת החשבונות ייעשה בעברית או בערבית(9) בכתב יד בדיו או בהדפסה ובלבד שאם לא נאמר במפורש אחרת יכולים סיכומים להיעשות אף בעפרון, בתנאי שייכתבו בדיו לא יאוחר מתאריך התאמת מאזן הבוחן התקופתי. רישום כאמור ייעשה באופן שהוא יישאר קריא וברור למשך התקופה הנדרשת לפי הוראות אלה(21).

 

(ג)     עוסק שעסקאותיו חייבות בשיעורי מס שונים או שחלקן פטורות ממס, ירשום את עסקאותיו כך שיהיה ניתן לסכם את העסקאות בנפרד לכל שיעור מס ולחלק הפטור.

 

מטבע ישראלי

22. הרישום במערכת החשבונות ייעשה במטבע ישראלי. היה התקבול במטבע שאינו ישראלי, יצוין גם סוג המטבע והסכום ששולם באותו מטבע. (9)

 

נוהלי רישום

23. (א) תיקון, שינוי או ביטול ייעשה -

(1)  במערכת חשבונות שאינה ממוחשבת - באופן שאפשר יהיה לקרוא את הרישום המקורי;

(2)  במערכת חשבונות ממוחשבת, להוציא תיעוד פנים - באופן שהרישום המקורי והרישום המתוקן של הנתונים המחוייבים לפי פרק ג'(7) יישמרו בספר כרוך;

      ובלבד ששינוי בספרי חשבון של זיהוי החשבון, סכום הפעולה וסימן הפעולה ייעשה על ידי פעולה נוספת.

 

(ב) במערכת חשבונות ממוחשבת אין לתקן או לשנות תיעוד פנים, אלא באמצעות תיעוד נוסף.

 

(ג)  במערכת חשבונות שאינה ממוחשבת אין לפסוח על דפים בפנקסי תיעוד וספרי חשבון ואין לפסוח על שורות ולהמשיך ברישום באותו דף, אלא אם כן הועבר עליהם קו בדיו.

 

נוהל תיקון חשבונית

23א.    בוטלה עיסקה, כולה או מקצתה, או שונו תנאיה, או נתגלתה טעות בחשבונית, או שונה סכום החשבונית מסיבה כלשהי, ינהג הנישום כלהלן:

(1)  טרם יצא מקור החשבונית מרשות הנישום וטרם דיווח עליה כדין בדו"ח התקופתי כמשמעותו בתקנה 20 לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו‑1976, תבוטל החשבונית על ידי ציון המלה "מבוטל" על גבי המקור וההעתקים והצמדת המקור להעתקים;

(2)  יצא מקור החשבונית מרשות הנישום ינהג לפי אחת מאלה:

(א) יתקן בהתאם את סכום החשבונית שתוצא לאחר מכן לאותו לקוח, על ידי רישום אחרי סכום החשבונית:

(1)  סכום החיוב או הזיכוי;

(2)  מספר החשבונית שאליה מתייחס התיקון;

(3)  הסיבה לשינוי הסכום;

(4)  הסכום המתוקן;

(ב)  סכום הזיכוי כאמור בפסקה (א)(1) לא יעלה על סכום החשבונית;

(ג)  אם תוך תקופת הדיווח לפי חוק מע"מ לא נערכה ללקוח חשבונית נוספת, רשאי הנישום להוציא הודעת זיכוי;(18)

 

(3)  הוצאה ללקוח הודעת זיכוי כאמור בפסקה 2, רשאי הנישום להקטין בהתאם את סכום המכירות ואת החיוב במס ערך מוסף בתנאי שיתמלא אחד מאלה:

(א) הלקוח אישר קבלת הודעת הזיכוי בחתימתו על ההעתק שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ב)  הודעת הזיכוי נשלחה ללקוח בדואר רשום עם אישור מסירה ולהוכחת ההמצאה ללקוח די בהוכחה שההודעה נשלחה כראוי ומוענה כראוי; לגבי סכום מכירה שהחיוב במע"מ עולה על 1,400 שקלים חדשים, אישור המסירה יצורף להעתק הודעת הזיכוי שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;

(ג)  נתקבל אישור שההודעה נתקבלה בפקסימיליה.

(ד)  נתקבל אישור חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת של הלקוח, המאשר את קבלתה.(16)

 

לענין סעיף זה, "חשבונית" - לרבות חשבונית מס.

 

סימול הדדי

24. סימול, רישום או מיון במערכת החשבונות ייעשה באופן המאפשר מעקב אחר -

(1)  המספרים העוקבים כאשר הם מחוייבים לפי הוראות אלה;

(2)  הרישומים מהתיעוד לספרי החשבון ולהיפך;

(3)  הרישומים מתיעוד אחד למשנהו.

 

שמירת מערכת החשבונות

25.

(א) מערכת החשבונות תוחזק במען העסק, כפי שציינו הנישום בדין וחשבון על ההכנסה, או בכל מקום אחר אשר הנישום הודיע עליו בכתב לפקיד השומה. ואולם בעסק שהיתה לו הכנסה שהופקה בישראל או באזור, למעט הכנסה שרואים אותה כאילו הופקה בישראל לפי הוראת סעיף 5(5) לפקודה (להלן - הכנסה מחברת משלח יד זרה) - בכל מקום אחר בישראל או באזור שעליו הודיע הנישום לפקיד השומה.(16)

 

(ב) למרות האמור בסעיף קטן (א) מותר להוציא זמנית את מערכת החשבונות או חלק ממנה מן המען האמור, וזאת לשם ביקורת ספרים, השלמת רישומים, עיון, הצגה לצורך העסקים או מתן עדות.

 

(ג)  מערכת החשבונות תישמר במשך שבע שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת או במשך שש שנים מיום הגשת הדו"ח על ההכנסה לאותה שנת המס, הכל לפי המאוחר.

(ג1) נישום המוכר טובין או הנותן שירותים תמורת סכום ששולם לו בכרטיס אשראי ישמור את כל מסמכי ההתחשבנות בינו לבין חברת האשראי כחלק ממערכת חשבונותיו.(9)

 

(ג2) מסמך ממוחשב ששלח או קיבל הנישום, בחתימה אלקטרונית שבה נחתם(18), יישמר באמצעי אחסון ממוחשבים, כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של הנישום.(16)

 

(ד)  מסמכים סטטיסטיים, הזמנות, רישומים פנימיים בין מחלקתיים, מקור תיעוד אשר נסרק למחשב לצורך משלוחו כמסמך ממוחשב, כאמור בסעיף 18ב(א),(16) חוזים ופרוטוקולים, במידה שנוהג הנישום לערכם או לקבלם, וכן תיעוד ופנקסים שהנישום אינו חייב לנהלם על פי הוראות אלה ואשר ניהלם בין מרצון ובין מכוח דין אחר, יישמרו במשך שלוש שנים לפחות מיום הגשת הדו"ח על ההכנסה לשנת המס שאליה הם מתייחסים.

 

(ה) ניתן לשמור ‑

(1)  מערכת חשבונות בצורת העתק צילומי מזוער, אם מזעור המסמכים המקוריים וביעורם נעשה בהתאם לכללים שנקבעו בנספח ד' שבסעיף 36;

(2)  תיעוד חוץ שהוא מסמך, כתוצר של סריקה ממוחשבת, אם התקיימו כל אלה:

(א) סריקת המסמכים המקוריים נעשתה בהתאם לכללים שנקבעו בנספח ו' שבסעיף 36;

(ב)  קובץ המחשב שהוא תוצר הסריקה, נשמר כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של הנישום, בארכיב דיגיטלי בהתאם לכללים שנקבעו בנספח ז' שבסעיף 36;

לעניין זה, "מסמך", "סריקה ממוחשבת" ו"קובץ מחשב" ‑ כהגדרתם בנספח ו' שבסעיף 36.(28)

 

(ו)  במערכת חשבונות ממוחשבת ינהגו כך:(16)

(1)  היא תישמר באמצעי אחסון ממוחשבים:

(2)  בשבוע הראשון בכל רבעון של שנת המס, ייערך גיבוי למערכת החשבונות הממוחשבת, למעט לתוכנה המנהלת את מערכת החשבונות; גיבוי כאמור יישמר במקום שעליו הודיע הנישום בכתב לפקיד השומה, השונה מהמקום שבו מוחזקת מערכת החשבונות הממוחשבת של הנישום, ובלבד שאם היתה לו הכנסה שהופקה בישראל או באזור, למעט הכנסה מחברת משלח יד זרה - במקום כאמור שהוא בישראל או באזור בלבד;

(3)  תתאפשר הפקה זמינה של פלט מודפס ופלט חזותי של מערכת החשבונות הממוחשבת או כל חלק ממנה וכן מהגיבוי כאמור בפסקה (2).

 

(ז)  העתקי דו"חות תקופתיים של מס ערך מוסף או ספח של דו"ח תקופתי כאמור, לפי הענין, יישמרו יחד עם מערכת החשבונות לאותה תקופה לפי סדר התקופות.

 

נוהל עריכת מפקד המצאי

26. (א) נישום החייב לפי הוראות אלה לערוך רשימת המלאי יפקוד את המצאי ליום המאזן של כל הטובין שבבעלותו או ברשותו, לרבות הטובין השייכים לאחרים.

 

(ב) נישום רשאי לפקוד את מצאי הטובין תוך חודש ימים לפני יום המאזן או אחריו ולערוך לאחר מכן את התיאום הדרוש לקביעת ערך המלאי ליום המאזן, ובלבד שנישום הרוצה לערוך את מפקד המצאי יותר מעשרה ימים לפני יום המאזן או אחריו יודיע על כך בכתב מראש לפקיד השומה.

 

(ג)  (1)  בכפוף לאמור בפסקה (2) נישום המנהל ספר תנועת מלאי בצורה המאפשרת קביעת יתרות רשאי לפקוד את מצאי הפריטים השונים במועדים שונים במשך השנה, בתנאי שפקד כל פריט לפחות אחת לשנה, וערך רשימות מצאי של הפריטים שנפקדו ליום המפקד או ציין את תוצאות המפקד בספר תנועת המלאי והביא בחשבון את התיאומים הדרושים בעת עריכת רשימת המלאי ליום המאזן;

(2)  בחר הנישום בשנת מס פלונית לפקוד את המצאי בהתאם לאמור בפסקה (1) יודיע על כך בכתב לפקיד השומה לא יאוחר מתחילת שנת המס; פקיד השומה רשאי תוך ארבעה חדשים מתחילת שנת המס להורות לו בכתב על עריכת מפקד המצאי כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב).

 

(ד)  רשימת המלאי על פי סעיף קטן (א) תיערך על יסוד רשימת מפקד המצאי או כהשלמתה, או על יסוד ספר תנועת המלאי במקרים שבהם בחר הנישום במפקד המצאי כאמור בסעיף קטן (ג); רשימת המלאי תכלול, בין היתר, את הכמויות ואת ערך היחידה לצורך חישוב המלאי שבבעלות הנישום, וכן את הטובין שברשותו של הנישום השייכים לאחרים, וזאת בציון שמות הבעלים ומעניהם.

 

 

פרק ד1: ניהול פנקסי חשבונות לנישום שיראוהו כנישום זכאי

 

הגדרות

27. בפרק זה -

(1)  "פעולה כספית" - תקבול או תשלום במזומן או בשיק;

(2)  "יומן העסק" - ספר כרוך, שבו תירשם בנפרד ובסדר כרונולוגי, כל פעולה כספית שבוצעה בקופה או בחשבון העסק בבנק בציון התיעוד והתאריך - לחובה או לזכות חשבון הקופה או חשבון הבנק, לפי הענין, ובמקביל תירשם בו אותה פעולה לחובה או לזכות החשבון או החשבונות הנגדיים המתאימים;

(3)  "חשבונות נגדיים" - מערכת הכוללת לפחות את החשבונות הבאים שבהם מפורטים בין היתר הפרטים שלצידם:

(א)  חשבון מכירות - תקבולים בשל מכירות שבוצעו או שירותים שניתנו וכן כל הכנסה אחרת;

(ב)  חשבון קניות - תשלומים בשל קניות;

(ג)  חשבון ריבית והפרשי הצמדה (להלן, בפרק זה - ריבית) - תקבולים מריבית ותשלומים בשל ריבית המותרת לניכוי במלואה על פי כל דין;

(ד)  חשבון הוצאות - תשלומים בשל הוצאות המותרות בניכוי על פי כל דין ואשר לא נרשמו בחשבון אחר;

(ה)  חשבון הוצאות מוגבלות - תשלומים בשל הוצאות אשר קיימת הגבלה על פי כל דין לגבי התרתן לרבות ריבית שהתרתה מוגבלת על פי כל דין;

(ו)  חשבון נכסי הון מוגנים - תקבולים או תשלומים בשל רכישת נכסי הון מוגנים או מכירתם;

(ז)  חשבון נכסי הון בלתי מוגנים - תקבולים או תשלומים בשל רכישת נכסי הון בלתי מוגנים או מכירתם;

(ח)  חשבון הלוואות - תקבולים או תשלומים בשל מתן הלוואות, קבלתן או פרעונן;

(ט)  חשבון בעלים - כל משיכה של בעל העסק מעסקו וכל הפקדה של בעל העסק בעסקו לרבות משיכות בשל הוצאות שאינן מותרות בניכוי;

(י)   חשבון חייבים וזכאים.

(4)  "נישום יחיד" - יחיד שאינו חייב על פי הוראות אלה לנהל ספרי חשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה.

 

דין נישום המנהל פנקסיו על פי פרק זה

28. נישום יחיד שבחר לנהל את פנקסי חשבונותיו בכפוף לאמור בפרק זה וניהלם כך, יראוהו לענין חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ"ב‑1982, כאילו ניהל מערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה באחת השיטות הנהוגות.

 

רישום ביומן העסק

29. נישום יחיד ירשום כל פעולה כספית ביומן העסק בתוך 3 ימים מיום ביצועה ויסכם בדיו את כל העמודות ביומן העסק לפחות אחת לחודש, ובלבד שאם יומן העסק מנוהל בידי אדם אחר שלא במקום עסקו של הנישום, ייעשה הרישום תוך 30 ימים מיום ביצוע הפעולה בתנאי שהתיעוד המשמש אסמכתא לרישום ביומן העסק הועבר לאותו אדם לרישום לא יאוחר מ‑10 ימים מיום ביצוע הפעולה.

 

רישום חייבים וזכאים

30. פעולות של חייבים וזכאים יירשמו וינוהלו כך:

(1)  במשך שנת המס -

(א) בנפרד מיומן העסק ינוהל רישום תנועת חייבים וזכאים בציון שם הלקוח, הספק, החייב או הזכאי, התאריך והסכום של כל חיוב או זיכוי בנפרד;

(ב)  כל פעולה כאמור בפסקת משנה (א) תירשם בתוך 7 ימים מיום ביצועה.

(2)  בתום שנת המס -

(א) יתרת חייבים לתחילת שנת המס תופחת מיתרת חייבים לתום שנת המס; התוצאה, חיובית או שלילית, תירשם ביומן העסק לחובה או לזכות חשבון חייבים וזכאים, ובמקביל תירשם לחובה או לזכות חשבון מכירות או חשבון נגדי אחר, לפי הענין;

(ב)  יתרת זכאים לתחילת שנת המס תופחת מיתרת זכאים לתום שנת המס; התוצאה, חיובית או שלילית, תירשם ביומן העסק לחובה או לזכות חשבון חייבים וזכאים, ובמקביל תירשם לחובה או לזכות חשבון קניות, הוצאות, הוצאות מוגבלות או חשבון נגדי אחר, לפי הענין.

 

רישום פחת

31. פחת שהותר לניכוי לפי כל דין בשל נכסים בני פחת יירשם ביומן העסק בתום שנת המס לחובת חשבון הוצאות ולזכות חשבון נכסי ההון המתאימים.

 

סיכום קניות ומכירות על פי חשבוניות

32. בדף נפרד ביומן העסק יירשם בתום כל חודש -

(1)  סיכום כל חשבוניות המכירה שהוצאו ללקוחות לרבות חשבוניות מכירה במזומן בציון מספר החשבונית הראשונה והאחרונה בשיטה שניתן לעקוב אחר רציפות מספר החשבוניות שהוצאו באותו חודש;

(2)  סיכום כל החשבוניות שנתקבלו בשל קניות או הוצאות שוטפות אחרות לרבות חשבוניות כאמור שנפרעו במזומן.

 

יומן העסק כספר תקבולים ותשלומים

33. בכפוף להוראות סעיפים 11(א)(2) ו‑14(א)(2) להוראות אלה, ינוהל יומן העסק בנוסף לספרי החשבון והתיעוד שהנישום חייב לנהלם על פי התוספת להוראות החלה עליו, ובלבד שלגבי נישום החייב בניהול ספר תקבולים ותשלומים יבוא יומן העסק במקום ספר תקבולים ותשלומים.

 

תחילת רישום ביומן העסק

34. עם תחילת ניהול יומן העסק על פי פרק זה -

(1)  יערוך נישום יחיד מאזן פתיחה ליום תחילת שנת המס או ליום פתיחת עסקו לגבי כל נכסיו, התחייבויותיו והונו העצמי ובין היתר על פי הנתונים הבאים:

(א) מזומנים בקופה - על פי ספר הקופה וספירת המזומנים בעין;

(ב)  חשבונות הבנק - על פי היתרה המותאמת;

(ג)  מלאי - על פי רשימת המלאי;

(ד)  חייבים וזכאים - על פי רשימת החייבים והזכאים;

(ה)  נכסים בני פחת - על פי טופס י"א לתביעת הפחת או על פי המחיר שהוצא לרכישתם, לפי הנמוך מביניהם;

(ו)  מקרקעין, השקעות והלוואות שניתנו - על פי מסמכים מקוריים או על פי הצהרת ההון האחרונה שהגיש, לפי הנמוך.

(2)  יפריד נישום יחיד בין חשבונותיו הפרטיים בבנק לבין חשבונות העסק בבנק, ואולם אם בוצעה פעולה עסקית כלשהי בחשבונו בבנק שאינו מיועד לעסק בלבד, ינוהל אותו חשבון במלואו במסגרת יומן העסק.

 

תחולה

35. תחילתן של הוראות אלה בתום שלושה חדשים לאחר פרסומן.

 

      תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק לגבי סוג כלשהו של חייבי מס לפי סעיף 147 לחוק.

 

נספחים

36. אלה הנספחים:

 

 

נספח א(6)

תנאים להכרה בסרט ביקורת של קופה רושמת כסרט קופה רושמת

 

יראו סרט ביקורת של קופה רושמת כסרט קופה רושמת כנדרש בסעיף 7, אם הקופה הרושמת עונה על כל התנאים האלה:

 

1.   הקופה מסוגלת לספק סרט ביקורת שיכלול לפחות -

(א) רישום כל הפעולות שבוצעו בקופה הרושמת ובין היתר:

(1)  מחיר כל פריט בנפרד;

(2)  הנחות, הפחתות, הוספות והיטלים;

(3)  סך כל המכירה;

(4)  תקבולים בגין חוב בשל מכר או שירות;

(5)  סימול המסכמים והפעולות;

(6)  מספר סידורי של הפעולה ושעת הפעולה;

(7)  פעולות אחרות שאינן מכירה או תקבול, מספרן ושעת ביצוען.

(ב) סיכומי הנתונים שנרשמו על סרט הביקורת ולפחות:

(1)  סיכום המכירות: נרשמות מכירות במזומן, בנפרד ממכירות באשראי, יצוינו סיכומיהן בנפרד;

(2)  סיכום התקבולים, תוך הפרדת התקבולים על חשבון מכירות באשראי; נרשמו התקבולים תוך מיון על פי אמצעי התשלום, יצוינו סיכומיהם בנפרד;

(3)  סיכום ההנחות וההפחתות שנרשמו על סרט הביקורת;

(4)  אחת ליום לפחות ייעשה סיכום סופי להרקת המסכמים (סיכום(Z ויצוין מספרו הסידורי (מספר (Z.

(ג)  סרט ביקורת שאינו מודפס בצורה שוטפת, אלא נתוניו נצברים בזיכרון הקופה, יסוכם בסיכום סופי (סיכום(Z ויודפס במקרים האלה:

(1)  בשינוי התאריך;

(2)  בהתמלא כל קיבולת הזיכרון;

(3)  במוניות - בשינוי שם הנהג.

(ד)  בתחילת כל סרט ביקורת - רישום של שם הנישום ומענו, מספר הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרד האגודות השיתופיות או מספר הרשום כעוסק לצורך מס ערך מוסף לפי חוק מע"מ, ואם אין הקופה מסוגלת לכך יירשמו פרטים אלה בדיו.(9)

 

2.   הקופה מסוגלת לספק לקונה תלוש מכירה שיכלול לפחות:

(א) שם הנישום ומענו, מספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, ומספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מע"מ;

(ב) מחיר כל פריט בנפרד;

(ג)  הנחות, הפחתות, תוספות, היטלים וביטולים;

(ד)  סך כל המכירה;

(ה) סימול מסכמים ופעולות;

(ו)  תאריך המכירה ושעת המכירה;

(ז)  מספר סידורי של הפעולה המופיע על סרט הביקורת.

 

3.   במקום האמור בסעיף 2 לנספח זה ניתן להדפיס על גבי חשבונית שנערכה בהתאם לסעיף 9 את הנתונים האלה:

(א) תאריך המכירה ושעת המכירה;

(ב) מספר סידורי של הפעולה המופיע על סרט הביקורת;

(ג)  סך כל התקבול.

 

4.   הקופה מסוגלת לספק דו"ח סיכום קופה עם כל סיכום של סרט הביקורת, בין סיכום ביניים (סיכום(X ובין סיכום סופי (סיכום(Z שיכלול לפחות:

(א) שם הנישום ומענו, מספר תעודת הזהות או מספר החברה במשרד רשם החברות, או מספר האגודה השיתופית במשרד רשם האגודות השיתופיות, ומספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף, לפי חוק מע"מ;

(ב) תאריך ושעת הסיכום;

(ג)  מספר סידורי של הפעולה המופיע על סרט הביקורת;

(ד)  מספר סידורי של ההרקה (מספר(Z המופיע על סרט הביקורת, לגבי סיכום סופי בלבד (סיכום (Z;

(ה) סכום כל מסכם בנפרד תוך ציון סמל המסכם;

(ו)  סכום כל המכירות וסכום כל התקבולים;

(ז)  ציון מספר הפעולות שלא היו מכירה או תקבול.

 

5.   הקופה מצוידת לפחות במונים האלה:

(א) מונה פעולות המכיל לפחות 4 ספרות (9999) שלא ניתן לאיפוס;

(ב) מונה הרקות המכיל לפחות 4 ספרות, שלא ניתן לאיפוס.

 

6.   בקופה חלון הכרזה המורכב מצד אחד או משני צדדיה, שלפחות אחד מופנה לקונה, ובו מוצג הסכום לתשלום במלואו וסמל הפעולות המבוצעות בקופה.

 

7.   למקרה של הפסקת זרם החשמל, מצוידת קופה רושמת אלקטרונית במנגנון המבטיח שלמות הנתונים הנשמרים בזכרונה למשך 120 שעות לפחות, ואילו קופה רושמת אלקטרומכנית - במנגנון המאפשר הפעלתה ביד.

 

8.   בקופה אין כל אפשרות:

(א) להפסיק את הדפסת תלוש המכירה, אלא במקרה של אישור חשבונית כאמור בסעיף 3;

(ב) לבצע פעולות חישוב או רישום כלשהן שלא נרשמות בסרט הביקורת;

(ג)  לשנות או לבטל פרטי מכירה כלשהם אחרי סיכומה;

(ד)  לרשום תשלומים מן הקופה בשל החזרי סחורה או סיבות אחרות, פרט להפקדת כספים בקופה מרכזית. לענין זה, החזרי סחורה - למעט החזר דמי מכלי משקה, כהגדרתו בסעיף 7(א)(2).(13)

 

9.   תנאים אלה יחולו בשינויים המחוייבים על מכונה להוצאת כרטיסי נסיעה ובלבד:

(א) שרישום תקבולים עבור נסיעות במונית, שתמורתן נקבעת על ידי מונה המונית, יבוצע על ידי העברה אוטומטית של הנתונים המופיעים במונה לרישום במכונה להוצאת כרטיסי נסיעה כאשר רישום זה יכלול גם את המרחק (בקילומטרים) שנסעה המונית באותה נסיעה. בסרט הביקורת בסיכום היומי (Z) יירשם סך כל המרחק (בקילומטרים) שנסעה המונית באותו יום וכן קריאת מד הקילומטרים במונית לאחר נסיעות אותו יום;(9)

(ב) שרישום תקבולים עבור נסיעות במונית, שתמורתן אינה נקבעת על ידי מונה המונית יבוצע באמצעות לוח מקשים מתאים.

(ג)  ביום חידוש רישוי המונית וביום שבו תופעל לראשונה המונית בעסקו של הנישום, יירשם בספר תקבולים ותשלומים לצד התאריך, מספר הקילומטרים המופיע במד הקילומטרים.(9)

 

נספח ב

נוהל הפעלת קופה רושמת

 

1.   בנספח זה -

(1)  "חלון הכרזה", "תלוש מכירה", "סרט ביקורת", "מונה הרקות" - כמשמעותם בנספח א';

(2)  "קריאת קופה" - סיכום ביניים של הסכומים שנצברו במסכמים על ידי הפעלת מפתח "X";

(3)  "הרקה" - סיכום סופי של הסכומים שנצברו במסכמים על ידי הפעלת מפתח "Z" הגורם לאיפוס המסכמים.

 

2.   נוהל תחילת ההפעלה של קופה רושמת:

      נישום המתקין בעסקו קופה רושמת חייב -

(1)  לקבל מספק הקופה אישור בכתב על מצב של מונה ההרקות ושל מונה מספר סידורי בזמן הרכישה;

(2)  לבצע פעולת הרקה לכל המסכמים;

(3)  לרשום על סרט הביקורת את מספר מונה ההרקות בתחילת ההפעלה של הקופה, אם מספר זה אינו מודפס על סרט הביקורת על ידי מנגנון הקופה;

(4)  לבדוק את שלמות החותמים הסוגרים את מנגנון הקופה ואת יומן השירות.

 

3.   נוהל הרישום בקופה רושמת:

(א) בתחילת יום העבודה יכוון התאריך בתאריכון הקופה ואם התאריך אינו מודפס על ידי מנגנון הקופה על סרט הביקורת יירשם התאריך על סרט הביקורת בדיו;

(ב) מחיר כל פריט של סחורה שנמכרה יירשם בנפרד; כל מכירה תסוכם על ידי הפעלת מקש "סך כל המכירה";

(ג)  על כל מכירה חייב מפעיל הקופה למסור לקונה תלוש מכירה המודפס על ידי הקופה או חשבונית שהוחתמה על ידי הקופה;

(ד)  בסוף יום העבודה יבוצעו הפעולות הבאות:

(1)  בקופה רושמת אלקטרומכנית תבוצע פעולת קריאת הקופה ("X") או פעולת הרקה ("Z") לכל המסכמים ויסוכם סך כל הפדיון, ובלבד שפעולת הרקה תבוצע בכל מקרה שהסכום שנצבר באחד מהמסכמים או בכולם ביחד יתקרב לגבול כושר הקליטה של מסכמי הקופה ובכל מקרה לא פחות מאשר אחת לחודש;

(2)  בקופה רושמת אלקטרונית תבוצע פעולת הרקה ("Z") לכל המסכמים ויסוכם סך כל הפדיון;

(3)  אחרי פעולת הרקה יירשם בסרט הביקורת מספר מונה ההרקות, אם הוא אינו מודפס על סרט הביקורת על ידי מנגנון הקופה;

(ה) אין להוציא מהקופה את סרט הביקורת לפני גמר גליל הנייר המיועד לזה;

(ו)  חלון ההכרזה של הקופה חייב להיות מופנה לקונה. אין להחזיק על יד הקופה שום דבר העלול להסתיר את חלון ההכרזה מעיני הקונה.

 

4.   נוהל תיקון טעות:

      לצורך ביטול רישום כתוצאה מטעות יש לבצע פעולות אלה:

(1)  להפסיק את רישום פריטי המכירה ולסיים את הרישום על ידי הפעלת מקש "סך כל המכירה";

(2)  לבטל את תלוש המכירה שנתקבל מהפעולה כאמור בפסקה (1) על ידי רישום על גבי התלוש "מבוטל - הרישום המתוקן בפעולה מס'...."; את הסכום שנרשם בטעות לסמן בעיגול;

(3)  לרשום מחדש את המכירה;

(4)  תלוש המכירה המבוטל כאמור בפסקה (2) יישמר כתיעוד ויירשם בספר תקבולים ותשלומים להפחתת הפדיון.

 

5.   נוהל רישום החזרת סחורה:

(א) במקרה של החזרת סחורה על ידי הקונה יבקש הנישום החזרת תלוש המכירה שבו נרשמה מכירת הסחורה האמורה;

(ב) על גבי תלוש המכירה שהוחזר כאמור יצוין: התאריך, שם הקונה ומענו, פירוט הסחורה שהוחזרה, הסכום ששולם לקונה. פרטים אלה יאושרו בחתימת ידו של מחזיר הסחורה;

(ג)  במקרה של אי החזרת תלוש המכירה יערוך הנישום תעודת זיכוי, שבה יצויינו הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב);

(ד)  תלוש המכירה המבוטל או תעודת הזיכוי כאמור ישמשו כתיעוד לרישום התשלום תמורת הסחורה שהוחזרה בספר הקופה או בספר התקבולים והתשלומים.

 

6.   נוהל החלפת גליל נייר לסרט הביקורת:

(א) בגמר גליל הנייר של סרט הביקורת יש לרשום על הסרט את קריאת הקופה על ידי הפעלת מפתח "X";

(ב) אחרי החלפת גליל הנייר תירשם בתחילת הסרט החדש קריאת הקופה על ידי הפעלת מפתח "X";

(ג)  לפי אותם הכללים יש לפעול במקרה שסרט הנייר נקרע.

 

7.   נוהל הפעלת הקופה במקרה של הפסקת זרם החשמל או של תקלה טכנית:

(א) במקרה של הפסקת זרם החשמל יש להמשיך להפעיל את הקופה הרושמת באמצעות המנגנונים המותקנים לצורך זה בקופה;

(ב) במקרה של תקלה טכנית המונעת המשך הפעלת הקופה הרושמת יש לנהוג כדלהלן:

(1)  להודיע מיד לנותן השירות הטכני על התקלה;

(2)  לעבור מיד לרישום ידני של הפדיון בספר פדיון יומי;

(3)  אחרי תיקון התקלה יסוכם הרישום בספר הפדיון היומי וסכום זה יירשם בסרט הקופה הרושמת; תלוש המכירה אשר יתקבל מרישום זה יוצמד לספר הפדיון היומי;

(4)  אם לצורך תיקון התקלה בוצעו בקופה פעולות נסיוניות כלשהן, יבוטלו תלושי המכירה שיתקבלו מפעולות אלה על ידי הטכנאי המבצע את התיקון בציון התאריך ושמו של הטכנאי ובחתימת ידו; תלושי המכירה המבוטלים כאמור יישמרו כתיעוד להפחתת הפדיון היומי הנרשם בסרט הקופה הרושמת.

נספח ג

1.   מקלט או שפק של תמונה לטלביזיה;

2.   מגבר סטריאו;

3.   מקלט רדיו, לרבות המשולב עם מקלטים אחרים;

4.   טלביזיה;

נספח ד

כללים למזעור מערכת החשבונות ולבעורה(4)

 

1.   בנספח זה -

     "מזעור" - צילום מזוער של מערכת החשבונות ומסמכים אחרים על גבי מיקרופילם;

     "מיקרופילם" - לרבות מיקרופיש;

     "ממזער מוסמך" - מי שקיבל אישור "ממזער מוסמך" מהמנהל לתקופה שנקבעה באישור ובתנאים שנקבעו בו. אישור כאמור לא ינתן אלא לאדם שלא עבר עבירה שיש עמה קלון בעשר השנים שקדמו להגשת הבקשה למתן האישור, ואם המבקש הוא תאגיד - שבעלי הזכויות בו ומנהליו לא עברו עבירה כאמור;

     "מזמין" - מי שמשתמש בשירותיו של ממזער מוסמך לצורך מזעור מערכת חשבונותיו.

 

2.   התנאים למזעור ולבעור:

(1)  המזעור נעשה על ידי ממזער מוסמך;

(2)  הצילומים המזוערים מהווים רצף במיקרופילם שלא נחתך ושלא חובר בכל דרך, בכל מקום שהוא;

(3)  בתחילת המיקרופילם נכללו האישורים הנדרשים בתקנה 3(3) לתקנות העדות (העתקים צילומיים), התש"ל‑1969, וכן אישור המנהל לממזער המוסמך כמפורט בסעיף 1;

(4)  הצילומים המזוערים קריאים;

(5)  המזמין יודיע למנהל על יום גמר מזעור המסמכים לשנת מס;

(6)  הצילומים המזוערים ימוספרו במספרים עוקבים; אותם מספרים יצוינו גם על המסמכים המקוריים;

(7)  המזמין מנהל רשימת איכון של המסמכים המזוערים.

 

3.   בעור מערכת החשבונות המקורית:

      המזמין רשאי לבער את מערכת חשבונותיו המקורית לשנת מס פלונית בתנאים האלה:

(1)  עברו שישים יום מיום סיום מזעור המסמכים לשנת המס.

(2)  לא יאוחר מ‑30 יום לאחר סיום המזעור יודיע המזמין למנהל על המועד שבו בכוונתו לבער את מערכת החשבונות המקורית.

(3)  המזמין קיבל את אישור המנהל לבעור, ובתנאים שנקבעו באישור.

 

נספח ה

כללים לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת

 

(א) התוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת תענה על דרישות ההוראות לניהול פנקסי חשבונות, כפי שיחולו מזמן לזמן ותבצע בין היתר:

(1)  הפקה זמינה של פלט חזותי ופלט מודפס(16), של כל רשומות הקובץ הקבוע או חלק מהן, לפי סדר רישומן, תוך ציון המספר העוקב של כל רשומה;