התיעוד הוא עבור כספית השולחנית (כספית אקסס) ולא עבור כספית בענן

קדושת חשבונית העסקה (וחשבונית המס)

כתב: אלעד רוזנטל - עורך דין ורואה חשבון

סעיף 45 לחוק מע"מ קובע כי "עוסק חייב להוציא לקונה חשבונית עסקה על כל עסקה או חלק מעסקה, גם אם הם פטורים ממס".

לעניין מס, הכוונה בסעיף למס ערך מוסף.

הסעיף מחייב כל עוסק להוציא חשבונית עסקה.

אין הפרדה בין עוסק מורשה לעוסק פטור.

 

עוסק פטור, על אף שהינו פטור מחובת דיווח שוטף למע"מ, וכן מחובת תשלום המע"מ, הרי שלפי הסיפא של סעיף 45, חלה עליו חובת הוצאת חשבונית עסקה.

בפרקטיקה לעיתים רבות, עוסקים פטורים מוציאים רק קבלות, אך מבחינה חוקית גרידא חלה עליהם חובת הוצאת חשבונית העסקה.

 

על אף החובה הכללית של כלל העוסקים להוציא חשבונית עסקה, עוסק מורשה (רק עוסק מורשה) רשאי להוציא, לגבי עסקה החייבת במס, חשבונית מס במקום חשבונית עסקה (סעיף 47 לחוק מע"מ).

כלומר, לעוסק מורשה אין בהכרח חובת הוצאת גם חשבונית עסקה וגם חשבונית מס, הוא רשאי להוציא חשבונית עסקה או חשבונית מס, לגבי עסקה החייבת במס.

כמו כן, במידה והלקוח דורש חשבונית מס, יש חובה להוציא לו חשבונית מס (ולא חשבונית עסקה).

 

אדם שאינו רשאי להוציא חשבונית מס (כגון עוסק פטור, מלכ"ר וכו') שהוציא חשבונית מס או מסמך הנראה כמו חשבונית מס יהיה חייב בתשלום כפל המס המצוין בחשבונית או במסמך האמור.

כמו כן, עוסק שניכה את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה על ידי מי שאינו רשאי להוציאה, מנהל רשות המיסים, רשאי להטיל עליו תשלום כפל המס שנוכה מהחשבונית האמורה, אלא אם כן הוכיח כי לא ידע שהחשבונית הוצאה על ידי מי שאינו רשאי להוציאה.

בנוסף, הוטלה סנקציה של פסילת פנקסים על עוסק שהוציא חשבונית מס שלא כדין, ועל עוסק שניכה מס תשומות, ביודעין, הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו שלא כדין.

 

מובן מאליו כי הוצאת חשבונית העסקה, במקום חשבונית המס, לגבי עוסק מורשה, אין בה כדי לבטל את חובת תשלום המע"מ החל על אותה עסקה, בין אם תוצא חשבונית מס ובין אם לא תוצא.

במקרים מסוימים בהם הלקוח אינו דורש חשבונית מס, ניתן במקום להוציא חשבונית עסקה או תלוש מכירה של קופה רושמת, עד גובה הסכומים הנקובים בתוספות להוראות ניהול ספרים (מפורט בהמשך).

במישור של הרוכש, כדי לנכות את מס התשומות הוא חייב לקבל חשבונית מס שהוצאה לו כדין (ולא חשבונית עסקה).

 

עוסק שרכש נכסים או קיבל שירותים לצורך עסקו חייב לדרוש מהמוכר או נותן השירותים שהינם עוסקים מורשים חשבונית מס (במקום חשבונית עסקה) אם הסכום עלה על כ- 250 ש"ח (סעיף 47א(א) לחוק מע"מ).

לגבי סכומים נמוכים יותר, אין חובה על הקונה לדרוש את חשבונית המס, אך לא יוכל לנכות את מס התשומות בגין נכסים או שירותים אלו.

 

ישנם מקרים בהם ניתן להוציא תלוש מכירה של קופה רושמת, במקום חשבונית:

1)       נהגי מוניות עד לסכום של כ- 220 ש"ח (סעיף 9א(ג)(1) להוראות ניהול ספרים).

2)       יצרנים מסוימים עד לסכום של כ- 570 ש"ח (סעיף 3 לתוס' א' להוראות ניהול ספרים).

3)       סיטונאים מסוימים עד לסכום של כ- 570 ש"ח (סעיפים 2(ב)(6), 2(ג)(5) לתוס' ב' בהוראות ניהול ספרים).

4)       קמעונאים מסוימים עד לסכום של כ- 2,650 ש"ח (סעיפים 2(א)(5), 2(ב)(4), 2(ג)(3) לתוס' ג' בהוראות ניהול ספרים).

5)       נותני שירותים מסוימים עד לסכום של כ- 1,700 ש"ח (סעיפים 2(א)(6), 2(ב)(6), 2(ג)(5) לתוס' י"א להוראות ניהול ספרים).

 

קיים בלבול מסוים בין "חשבונית עסקה" ל"חשבון עסקה".

חשבונית עסקה הינה מסמך המחייב רישום מסודר, מספרים עוקבים, הדפסה מראש (או בתוכנה שאושרה), בדיוק כמו חשבונית מס וכמובן שלא ניתן להוציא אותה במעבד תמלילים (ראה סעיף 18(א)(2) להוראות ניהול ספרים).

לעומת זאת, חשבון עסקה הינו מסמך בצורת מכתב ללקוח המפרט את אופן חיוב שכר הטרחה.

בעל מקצוע חופשי הנכנס לתחולת תוספת ה' להוראות ניהול ספרים (כגון: רו"ח, עו"ד וכו') רשאי להוציא מכתב ללקוח ("חשבון עסקה") ולשמור אותו כתיעוד, במקום הוצאת "חשבונית עסקה". חשבון זה כמובן ניתן להוציא במעבד תמלילים ולא חלה עליו "קדושת החשבונית" על כל המשתמע מכך (ראה סעיף 2(4) לתוספת ה' להוראות ניהול ספרים).