כל רופא, וטרינר, פסיכולוג, פיסיתרפיסט, רופא שיניים, מרפא שיניים או מי שעוסק במקצועות דומים חייב לנהל יומן רופא (ראה הוראות ניהול ספרים – תוספת ו'). בעזרת כספית תוכל לנהל יומן רופא העונה לדרישות של רשות המיסים, ותוכל להפיק ממנו בקלות חשבוניות למתרפאים.

כיצד עובדים עם יומן רופא

במקום הסבר ארוך, פשוט הכנס ל  ובחר בעסק כספית+יועצים מתיבת הבחירה בצד ימין למעלה.
לאחר שהמסך התעדכן בחר בהכנסות והוצאות, יומן רופא. כספית תציג לך את יומן הרופא שבו תוכל לרשום מתרפאים ולהפיק להם קבלות וחשבוניות.
שם לב שהיומן כולל גם את התשלומים לספקים. במבט ראשון זה נראה מוזר אבל אלו הן הוראות ניהול הספרים של רשות המיסים.

מה היתרונות של יומן הרופא של כספית?

ליומן הרופא של כספית יתרונות רבים על שימוש ביומן נייר:
  • היומן נגיש מכל מחשב שיש לו קישור לאינטרנט
  • היומן מקושר למערכת הנהלת החשבונות. ניתן להפיק חשבוניות בקליק אחד
  • ניתן לעקוב בקלות אחרי מתרפאים שלא שילמו עבור השירות.
  • ניתן להשוות בין ההכנסות הצפויות לבין מה ששולם בפועל על-ידי קופות החולים או חברות הביטוח.
  • קישור ברור בין הביקור לבין החש/קבלה עבורו.
  • היומן מציג את התשלומים לספקים באופן אוטומטי ואין צורך לרשום אותם פעמיים.
  • הנתונים מגובים בשרת של כספית ואין חשש שיאבדו.
  • ניתן להדפיס את היומן ולהעביר אותו לרשויות המס או לרואה חשבון
——-

הוראות ניהול ספרים – תוספת ו'

הגדרות 
1. בתוספת זו – "רופא" - לרבות פסיכולוג, פיסיותרפיסט, וטרינר, רופא שיניים ומרפא שינים. 
חובת ניהול מערכת חשבונות
2. (א) רופא חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות – 
(1) יומן כמפורט בסעיף 3; 
(2) שוברי קבלה; הוראות (מס' 2) תשנ"א-1991 
(3) חשבוניות; הוראות תשמ"ו-1985 הוראות (מס' 2) תשנ"א-1991 
(4) תיק תעוד חוץ.

(ב) רופא שיניים ומרפא שיניים חייבים לנהל, נוסף לאמור בסעיף קטן (א) גם – 
(1) רשימת המלאי של מתכות עדינות לסוף שנת המס; הוראות תשמ"ו-1985 
(2) כרטיס אישי של כל מתרפא, שיכלול בין היתר תאריך הטיפול, תיאור הטיפול, תאריך כל תקבול וסכום התקבול. 

יומן 
3. (א) יומן יהיה ספר כרוך ולכל יום ייועד עמוד נפרד ובו יירשמו הפרטים הבאים: 
(1) התאריך; 
(2) שם כל מתרפא או מקבל שירות; ביקור בית או ביקור לילה יצויין; 
(3) הסכום שנתקבל מהמתרפא או ממקבל השירות; אם התשלום בעד הטיפול אינו נעשה מאת המתרפא או מקבל השירות יצויין בהערות שמו של החייב בתשלום; 
(4) תקבולים מאחרים בעד טיפולים (כגון מקופות חולים או ממוסדות); 
(5) מספר שובר הקבלה; הוראות תשמ"א-1981 
(6) פירוט התשלומים וסכום התשלומים; 
(7) הערות. הוראות תש"ס-1999 
(ב) הרישום ביומן הרופא ייעשה כדלהלן: 
(1) שם המתרפא - עם קבלתו לטיפול; 
(2) תקבולים ותשלומים - לא יאוחר מ-30 ימים מתום החודש שבו בוצעה הפעולה; לגבי כל יום ייערך סיכום בנפרד בדיו. 

רישום מוקדם של מתרפאים הוראות תש"ם-1980
4. רישום מוקדם של מתרפאים, אשר לפיו נקבעים התאריך ושעת הביקור אצל הרופא יישמר כחלק בלתי נפרד ממערכת חשבונותיו.

מה יש לרשום בחשבונית שמפיקים למתרפאים?

בשל חובת החיסיון הרפואי עולה שאלה מה יש לרשום בחשבונית שמפיקים לחולה. האם לרשום שם "בדיקה" בלבד או שיש לפרט את מהות הטיפול. הנה תזכיר של רשות המיסים שנשלח לפקידי השומה בעיקבות בג"צ שהוגש בעניין. שימו לב לחובה לכתוב בחשבונית שפרטי הטיפול המלאים נשמרים ברשומה רפואית.
נ ס פ ח
כ"ט בטבת תשע"ה
20 בינואר ‏2015
MA5OD1-5-1170-15

אל:
פקידי השומה
מנהלי תחנות מע"מ

הנדון: הבהרה בעניין הפירוט הנדרש בחשבוניות המוצאות על ידי רופאים

בבג"ץ 2285/14 ד"ר יוסף ברגר נ' הועדה לקבילות פנקסים הועלתה סוגיית הפירוט הנדרש על גבי חשבונית 
שמוציא רופא, בנוגע לתיאור השירות על פי סעיפים 9 ו-9א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), 
התשל"ג-1973 (להלן: "הוראות ניהול פנקסים"),  אל מול חובת הסודיות החלה על הרופאים
(בין היתר, מכח סעיף 19 לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 (להלן: "חוק זכויות החולה")).

בסעיף 17(א) לחוק זכויות החולה נדרש רופא לתעד את מהלך הטיפול הרפואי ברשומה רפואית שתכלול,
בין היתר, פרטים מזהים של המטופל והמטפל וכן מידע רפואי בדבר הטיפול הרפואי שקיבל המטופל.
במכתב זה, רופא הינו "מי שמורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים, התשל"ז-1976 (נוסח חדש)".
לאור האמור לעיל, ולאור העובדה שבחלק מהמקרים,  המידע הרפואי הוא רגיש במיוחד, לצורך תיאור 
השירות הנדרש לפי הוראות ניהול ספרים של רופאים, ניתן להסתפק בתיאור כללי של השירות שנתן הרופא 
(לדוגמה: ניתוח, בדיקה, ייעוץ וכד'), וזאת בתנאי שפרטי הטיפול נרשמו ונשמרו ברשימה הרפואית שנערכה 
מכוח חוק זכויות החולה, ובתנאי שהרופא ציין בחשבונית, כי פרטי הטיפול המלאים מופיעים ברשומה האמורה.

במקרים בהם במהלך ביקורת בתיק של רופא יתעורר חשד להעלמת הכנסות, יוכל פקיד השומה לדרוש מהרופא 
לחשוף את המידע הנדרש מהרשומה הרפואית המנוהלת על ידו. 

במידה והרופא יסרב לבקשה ופקיד השומה סבור כי הסירוב אינו מוצדק והמידע הכרחי על מנת לבקר 
את נכונות רישומי ההכנסות, יש לפנות לרפרנט המשפטי ולמחלקת קבילות פנקסים בחטיבת השומה.
יובהר כי במידה והמטופל נתן הסכמתו למסירת המידע הרפואי, הרופא מנוע מלסרב למסור את המידע.

הנך מתבקש להביא מכתב זה לידיעת העובדים.

בברכה,
אורי קלינר, עו"ד
יועץ משפטי רשות המיסים
מירי סביון
סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת