הצהרת פרטיות

מדיניות פרטיות

חברת כספית תוכנה בע"מ (להלן החברה) שפתחה ומשווקת את מערכת כספית בענן (להלן המערכת) נוהגת בכבוד מירבי בפרטיות משתמשיה. מטרתם של התנאים הבאים להבהיר למשתשמש את מדיניות הפרטיות הנהוגה על-ידי החברה לרבות תיאור אופן השימוש של החברה במידע, איסופו ושימושיו. מסמך זה מהווה תוספת למסמך רישיון ההפעלה, והסכמה על רישיון השימוש במערכת מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות של החברה.

רישום נתוני משתמש

כחלק מתהליך הרישום למערכת יש לספק פרטים אישיים, המאפשרים זיהוי אישי שלך, או המאפשרים ליצור איתך קשר כדי לסק שירות או לבצע עסקה. כמו כן בעת הרישום לשירותים בתשלום תידרש לספק פרטי כרטיס אשראי.
החברה תבקש מהמשתמש רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים ולרכישתם.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה. השימוש במידע שנאסף, כולל כל טופס או מסמך המופק ע"י המערכת, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

  • לספק מידע כיצד ניתן להשתמש ולהפעיל את המערכת וכל המסכים והמודולים שהם חלק ממנה.
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והיכולות המוצעים במערכת.
  • לשנות או לבטל שירותים ויכולות קיימים.
  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים במערכת.

החברה מתחייבת למחוק מידע אישי של המשתמש ולא לעשות בהם שימוש כלשהו כאמור לעיל, אם תתבקש לעשות כן על ידי המשתמש במפורש ובכתב.

דואר אלקטרוני

החברה תשלח מדי פעם דואר אלקטרוני למשתמשי המערכת שיכלול מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. הרשמה למערכת מהווה הסכמה מפורשת לכך, אולם בכל עת המשתמש יוכל לבטל את קבלת המיילים באמצעות שליחת בקשה למפעיל האתר.

דואר אלקטרוני הנשלח כחלק משימוש במערכת, כגון הפקת מסמכים, אינו תלוי בחברה, ולא ניתן לבקש לבטלו.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך. אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי. אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות החברה עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה שבו תבקש מאיתנו להעביר את הפרטים שלך לגורם שלישי כלשהו. אם וככל שיוחלט על העברת הגבייה ו/או שירות הלקוחות של האתר לקבלן חיצוני ו/או על הזמנת ניתוחים סטטיסטיים מקבלן חיצוני, יועבר לקבלן אך ורק המידע הדרוש לצורך מתן השירות הרלבנטי, וזאת בכפוף להסכם סודיות והגנה על הפרטיות שיחתם על ידו.

אם משתמש מעוניין כי החברה תפיק לו נתונים ומסמכים שונים שלא בתפעול רגיל של המערכת, על המשתמש לאשר זאת למפעיל האתר בכתב או בדואר אלקטרוני.

Cookies

המערכת משתמשת ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש במערכת, לאימות פרטים, כדי להתאים את המערכת להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. טכנולוגית ה– Cookies סטנדרטית וקיימת ברוב אתרי האינטרנט המרכזיים. מרבית הדפדפנים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. חשוב לדעת, כי בכדי לנצל את יישומי המערכת, יש לאפשר שימוש בעוגיות.

החברה לא תחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *