מה ההבדל בין TrxTypeId לבין TrxCodeNumber? מה הערכים שצריך לשלוח בסוגי המסמכים השונים?

TtrxTypeId הוא סוג המסמך: חשבונית מס, חש/קבלה, קבלה וכו'.
TrxCodeNumber הוא סיווג התנועה של המסמך. כספית מגיעה עם מספר סיווגי תנועה מוכנים. נציין שניים חשובים: 3-מכירות/הכנסות, 2-קבלות.
המשתמש יכול להוסיף סיווגים משלו על מנת להבחין בין חשבוניות מסוגים שונים של הכנסות.

הטבלה הבאה מציגה את הערכים שיש לשלוח לכספית בהנחה שהמשתמש לא הוסיף סיווגי תנועה משלו.

שם המסמך TrxTypeId TrxCodeNumber
חשבונית מס 1 3
חשבונית/קבלה 7 3
חשבונית עסקה 6 3
חשבונית זיכוי 9 3
תעודת משלוח 15 3
קבלה 2 2
קבלה לתרומה 19 2
תעודת החזר 13 2